Så ska området kring Resecentrum utvecklas i framtiden

Förslag till planprogram har tagits fram. Nu kan du ta del av de övergripande framtidsplanerna för området kring Resecentrum – både digitalt och under ett informationsmöte i början av september, med möjlighet att tycka till såklart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samråd med informationsträff möjlighet att tycka till

Planprogrammet för Resecentrum och del av Tingvalla är på samråd till och med 21 september. Fram tills dess är det öppet för alla att ta del av förslaget och lämna sina synpunkter på det. Därefter sammanställs alla synpunkter som kommit in till Trollhättans Stad.

Kom gärna på informationsmöte

När: 6 september, kl. 16-20
Var: Parkhallen, Folkets Park

Ingen föranmälan behövs. På plats finns planarkitekter som arbetet med planprogrammet. Du får ta del av mer information om programmet, möjlighet att ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Dialog med trollhättebor och pendlare ligger bakom förslaget

Som ett underlag till planprogrammet har flera dialoger genomförts med både närboende, verksamheter, övriga trollhättebor och andra besökare till Resecentrum.

– Vi har försökt fånga upp vilka utmaningar och möjligheter människor ser i området, utöver de vi redan känner till, och vilka värden som känns viktiga att bevara här. Det har vi haft med oss i arbetet med planprogrammet, säger Andreas Oskarsson och Emelié Carlsson som arbetat med planprogrammet.

Det här innebär planprogrammet

Ett planprogram arbetas fram som en vägledning till ett utvecklingsområdes inriktning. Det föreslår hur marken ska användas och vilka frågor som är särskilt viktiga i området. Därefter följs ett arbete med att ta fram en eller flera detaljplaner, som blir juridisk bindande och reglerar hur marken får användas.

Inriktning för Resecentrum och del av Tingvallas utveckling

  • Skapa förutsättningar för och främja stadsliv och näringsliv
  • En förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet med fokus på gående, cyklister och kollektivtrafik samt säkra det långsiktiga behovet av parkeringsplatser
  • Möjliggör fler bostäder i industriområde och på pendelparkering, med målsättningen om en variation i bebyggelsen och markanvändningen – så kallad blandstad
  • Inriktning för verksamheter i området styrs mot teknik- och innovationsområdet, med fokus på kontorsverksamheter
  • Bevara och utveckla grönområden som flerfunktionella med variationsrik grönska (som gynnar den biologiska mångfalden)

Ta del av allt material om planprogrammet och hur processen framåt ser ut:

Resecentrum och del av Tingvalla

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Just nu pågår arbetet med att se över avgränsningar och prioritering av kommande detaljplaner i området.

Senast granskad 2022-09-16 av KLALIW