barn bygger med träklossar

Planering av ny skola i Velanda fortsätter

Utbildningsnämnden har godkänt förstudien av en ny kombinerad skola- och förskola i Velanda. Nu går processen vidare till kommunstyrelsen, som också ska ta ställning till förstudien, och kan besluta om att gå vidare med lokalplanering.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nuvarande skola i Velanda är en F-6-skola byggd på 1980-talet och är i stort behov av renovering. Förstudien föreslår att det byggs en ny skola med lokaler för både förskola och skola.

Förslaget innebär att en ny skola/förskola på ca 4000 kvadratmeter byggs, och att både förskola och grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 6 kan flytta in vid årsskiftet 2024-2025, om allt går enligt plan.

Utbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget, och om även kommunstyrelsen godkänner planerna går projektet in i fasen lokalplanering.  

I lokalplaneringsfasen utreder man funktioner och samband för den tänkta lokalen. Verk-samheten tydliggör sina behov och önskemål, till exempel var köket ska ligga, hur transporter och eventuell annan trafik till och från skolan kan ske på ett säkert sätt.

När en eventuell lokalplanering är klar, går processen vidare med projektering där ritningar tas fram, och därefter kan själva byggnationen starta.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW