Flyktingmottagande

Trollhättans Stad följer de direktiv och riktlinjer som är uppsatta av Migrationsverket som är ansvarig myndighet för mottagandet av flyktingar. I juli meddelade Migrationsverket att Trollhättan ska förbereda för 63 personer som kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden, och som ska flytta till Trollhättan i augusti. Merparten av dessa kommer från Migrationsverkets boende i Vänersborg och knappt hälften av dem är barn, som ska beredas plats i skolor och förskolor. Nu pågår ett intensivt arbete för att förbereda bostäder och skolplatser för att kunna välkomna dem till Trollhättan inom kort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. De som omfattas av massflyktsdirektivet kan bo på Migrationsverkets boende och kan därefter komma att anvisas till kommuner via Migrationsverket i enlighet med den fördelning mellan kommunerna som fastställts av Migrationsverket.

Trollhättans Stad har fått i uppgift att ta emot upp till 82 flyktingar via massflyktsdirektivet under 2022.

Information på Migrationsverkets hemsida.

 

Ukrainska medborgare kan besöka Sverige under 90 dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Men då får man ingen hjälp av svenska myndigheter och måste stå för sin egen försörjning.

För att få rätt till skydd, till exempel evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen samt vård, behöver man registrera sig hos Migrationsverket.

Migrationsverkets e-tjänst för att söka asyl

Den sökande behöver inte besöka Migrationsverket förrän myndigheten fattat beslut, såvida man inte behöver hjälp med boende.

För att använda tjänsten krävs en e-postadress, en mobiltelefon och en digital kopia på pass eller id-handlingar för de vuxna som omfattas av ansökan.

Länk till e-tjänst för att söka asyl enligt massflyktsdirektivet

Migrationsverkets har kontor för att söka asyl på följande orter:

Det är viktigt att flyktingar registrerar sig så tidigt som möjligt för att få beslut om uppehållstillstånd och ha rätt till bistånd som boende och mat.

Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende.

Är du intresserad av att hyra ut boende till ukrainska flyktingar?

Gör en intresseanmälan 

Om jag har tagit emot flyktingar i mitt hem?

Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen snarast ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man kan få beslut om uppehållstillstånd som massflykting och har rätt till bistånd (som boende och mat) enligt lagen om asylsökande.

Trollhättans Stad inte har möjlighet att ge några ekonomiska ersättningar eller bidrag till den som väljer att erbjuda boende till flyktingar.

 

Som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer med kontrollerade 90-konton.

Vill du engagera dig som volontär? I Föreningsregistret kan du hitta hjälporganisationer.

Trollhättans Stad har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter utan vi hänvisar till frivilligorganisationer.

Nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer att utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.
Jämställdhetsmyndigheten – till dig som möter människor på flykt från Ukraina


Rätt till förskola och skola

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna i den svenska förskolan och skolan. Att få gå i förskola eller skola, vara en del av ett sammanhang och umgås med jämnåriga skapar trygghet för barn och unga.

Information på ukrainska

Information på ryska

Har flyktingar rätt till förskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Familjen har då rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

  • förvärvsarbetar,
  • studerar,
  • är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller
  • är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen).

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan. Verksamheten är avgiftsfri.

Har flyktingar rätt att gå i grundskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Hur gör jag ansökan om förskola eller skola?

Innan du gör en ansökan ska du kontakta Välkomstens enhetschef Annika Holmlund. E-post: annika.holmlund@trollhattan.se Tel. 0520-49 72 55

Ansökan görs via blankett. Blanketterna finns att tillgå på hemsidan. För att din ansökan ska prövas behöver du ha anmält dig till Migrationsverket och fått bekräftat att du omfattas av massflyktdirektivet eller har sökt asyl i Sverige.

I ansökan ska du bifoga:

  • Kopia på barnets uppehållskort eller asylansökan från Migrationsverket.
  • Kopia på barnets pass eller identitetshandling.

E-tjänster och blanketter

E-tjänsterna barnomsorg:
E-tjänster: Barnomsorg

E-tjänster och blanketter skola:
E-tjänster: Utbildning och skola

Blanketter skolansökan:
Anmälan om in- eller utflyttning för elev
Val av skola

Gymnasieskola 

Kunskapsförbundet Väst

 

Emergency information from the Swedish authorities 
Information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns.

Informationsverige.se
A website run by the County Administrative Boards that contains information about Sweden for asylum seekers and people who have recently been granted a residence permit.

Senast granskad 2023-11-07 av KLALIW