Full fart när en nygammal del av Trollhättan växer fram

Saneringar, brobygge, restaurering av kulturmiljöbyggnader, infrastrukturarbeten, markanvisningsavtal och lösningar på hållbarhetsutmaningar – det händer mycket på en och samma gång när Trollhättan växer och utvecklas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så växer hållbara Vårvik fram

Den som har tagit vägen om Vårvik har nog sett att det hänt en del på området. Samtidigt som markarbeten och förberedelser för framtida byggnationer pågår på plats så sker minst lika mycket framför datorn, i olika projekt och möten. Sedan det stod klart att Vårvik skulle bli en ny stadsdel i Trollhättan har hållbarhetsfrågorna varit centrala, både sett till miljömässiga och sociala aspekter.

– Parallellt med att våra entreprenörer bygger där ute så är vi många olika aktörer som driver på utvecklingen på andra sätt. Vi jobbar hårt för att arbeta fram innovativa lösningar kopplat till hållbarheten. Det är alltifrån mobilitets- och parkeringsfrågor, hantering av dagvatten, hur vi skapar förutsättningar för att få en variation ibland invånarna på Vårvik. Det händer många saker samtidigt i olika projekt. Det är viktigt att vi utvecklar stadsdelen för framtiden, vågar utmana oss själva i nya koncept för ett hållbart Trollhättan och för att framtida Vårviks-bor verkligen ska kunna leva hållbart, säger Malin Nyberg, Vårviks Stadsdelsutvecklare.

Trollhättans stadsdirektör Said Niklund besökte Vårvik för ett antal veckor sedan för att uppdatera sig om projektet.

– Trollhättans vision är en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Den nya stadsdelen, Vårvik, har alla de här delarna. Det är en hållbar och klimatsmart stadsdel med närhet till staden och med en ny bro som knyter ihop den västra sidan av staden med den östra. En stadsdel som har allt, säger Said Niklund, stadsdirektör.

Projektet inleddes med en omfattande sanering där farliga ämnen och rester från industrin grävdes bort. Sedan den blev klar är det stort fokus på infrastrukturen, både under och över mark. Trollhättan Energi skapar förutsättningar för en hållbar framtid genom lösningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber.

Eftersom biltrafik ska minimeras på Vårvik ställs också krav på smidiga lösningar för återvinning och avfallshantering. Även laddstolpar för elfordon och smarta tjänster knutna till Internet of things (IoT) diskuteras för att möjliggöra olika typer av framtidstjänster.

– Vi är flera från olika affärsområden inom Trollhättan Energi som kontinuerligt deltar i arbetet med Vårvik. Bland annat är vi expertstöd när det gäller hanteringen av dagvattnet. Den nya stadsdelen kommer att bestå av mycket grönytor och då gäller det att anpassa hanteringen av regnvatten på ett smart sätt för att leda det ut i älven, förklarar Synnöve Holm, vattenchef hos Trollhättan Energi.

Under 2021 och framåt byggs också huvudvägen genom Vårvik, tillsammans med gång- och cykelbanor. Parallellt med det pågår arbeten med stigarna på Knorren för att förbättra framkomligheten genom att bredda och göra underlaget mer stabilt.

Intresset för att bygga på Vårvik är stort, både nationellt och regionalt. Det förs en dialog med ett 40-tal olika företag som vill vara delaktiga i utvecklingen och i dagsläget har tre markanvisningsavtal skrivits på med olika aktörer. Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan Trollhättan Exploatering (ett dotterbolag till Trollhättans Stad som ansvarar för utvecklingen av Vårvik) och exploatören (den som vill bygga) där exploatören under en tid får ensamrätt att förhandla med Trollhättan Exploatering kring överlåtelse och bostadsbyggnation.

– Det är otroligt kul att Vårviks koncept om miljömässig hållbarhet och socialt ansvarstagande i samhällsbyggandet lockar nya exploatörer till Trollhättan. Genom varierad inriktning på markanvisningsavtalen med exploatörer växer en spännande bild fram av den stadsdel vi har att vänta oss, säger Malin Nyberg, Vårviks Stadsdelsutvecklare.

Många av de gamla industribyggnaderna från Stridsberg och Biörck-tiden finns kvar på Vårvik och ska restaureras. De sätter prägeln på hela stadsdelen och visar på Trollhättans stolta historia. Den gamla filfabriken från Stridsbergs och Biörcks storhetstid är i många avseenden Stridsbergsområdets kronjuvel. Efter över 110 år i tjänst för tung industriverksamhet är filfabriken först ut för att restaureras. Sättningsskador, skadat tegel, fönster, dörrar och portar, lanterniner (takfönster) - allt ska restaureras enligt gamla metoder.

– Restaureringen av filfabriken är ytterligare ett viktigt steg i Vårviks utveckling. Det är av stor betydelse att vi lägger kraft på att bevara den historiska kulturmiljön, säger Paul Åkerlund om upprustningen av filfabriken.

Utvecklingen av Hjulkvarnelund kopplar samman staden

För att stärka Trollhättans läge vid Göta Älv ytterligare och koppla samman staden på ett mer naturligt sätt byggs en ny bro över älven samtidigt som Hjulkvarnelundområdet utvecklas.  

– Stridsbergsbron blir en tillgång för hela Trollhättan. Den minskar sårbarheten i centrum och avlastar Klaffbron på ett bra sätt. Arbetet med bron löper på enligt tidsplan efter en tuff vinter med mycket kyla som försvårat vissa moment och ska öppnas för trafik i slutet av 2022, säger Drazen Kendes, projektledare på Trollhättans Stad.

Här följer också arbeten med nya vägar i Hjulkvarnelundområdet, både för att bana väg fram till bron men också för att få bättre trafikflöden i hela området, samt utveckla framkomligheten för gående och cyklister.

I Hjulkvarnelund utvecklas även Folkets Park som tillsammans med Lunnen ska bli Trollhättans nya stadspark. Här har marken också sanerats från skadliga ämnen.

– Saneringen är snart klar och nu utvecklar vi utemiljöerna i parken till en härlig grön och hållbar plats med mycket planteringar och innovativa lösningar för att ta tillvara dagvattnet för bevattning av rabatterna. Just nu är arbetas det med plattsättning, murar och förberedelser av planteringarna som ska rymma 5000 perenner, 170 buskar och 9000 lökar, säger Susanna Wallin, projektledare på Trollhättans Stad.

Andra inslag i utomhusmiljön är en gjuten betongyta som blir en naturlig plats för en scen så parken kan nyttjas som en större evenemangsplats. Det blir naturlek i en del av parken och gott om utrymme för att njuta av tillvaron på både bänkar och gräs. Folkets Park får en ny entré mot Lunnen. Genom den entrén och vidare i parken blir det ett stråk för gående och cyklister, på så vis kopplas platsen ihop med Stridsbergsbron vidare till Vårvik och även till övriga Hjulkvarnelund. När utvecklingen av Folkets Park är klar är nästa steg att se hur Lunnen ska utvecklas.

I Folkets Park värnas kulturmiljön och Parkhallen, Teaterladan, Pumphuset, utedansbanan, entrén och lotteribodarna har restaurerats varsamt för att återfå sin forna glans.

Utedansbanan har glasats in och ny färg lyfter fram byggnadernas vackra detaljer. Parkhallens norra sida är inte längre en baksida gömd bakom buskage, här formas nu en ny entré som kopplar samman stadsparkens två delar. Där pergolabyggnaden tidigare skärmade av Folkets Park mot Lunnen växer en generös och öppen evenemangsplats fram för små som stora kulturupplevelser.

Inne i Parkhallen renoveras det också för fullt och nya ytskikt, ny belysning, nya möbler och teknik gör lokalen redo för fest och möten under många år framöver. 

– Det här är en 100-årig festplats med en kulturrik historia som vi ska vara rädda om. Det känns angeläget att vi i Trollhättan tar med det gamla när vi skapar förutsättningar för framtidens mötes- och evenemangsplats. Vi ser fram emot att öppna dörrarna till Folkets Park och den nya stadsparken under hösten 2021, säger Karin Stammarnäs, områdeschef kultur på Trollhättans Stad.

Följ projektet på länkarna nedan

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Bild med skog, vatten och bro med texten Vårvik på.

Vårvik.se

Är du mer nyfiken på Vårvik? Vill du kanske bo, besöka eller etablera företag i Trollhättans nya stadsdel? Här får du alltid senaste Vårvik-nytt!

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW