Dagvattenbrunn

Dagvattenstrategi anpassad till klimatförändringar

Kommunfullmäktige har antagit en ny dagvattenstrategi som har anpassats för klimatförändringar. – Klimatförändringarna medför att det blir mer nederbörd i vår del av landet, och mer regn innebär mer dagvatten, förklarar TorBjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med dagvattenstrategin är att förtydliga hur Trollhättans Stad och Trollhättan Energi AB (TEAB) ska jobba för att hantera dagvattnet säkert, miljöanpassat och för att bidra till attraktiva stadsmiljöer. Strategin tar också hänsyn till klimatförändringar.

Delat ansvar

Strategin ska också fungera som underlag vid upphandling av dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen. Även ansvaret för fastighetsägare, väghållare och exploatörer, exempelvis övriga kommunala bolag, beskrivs.

I strategin förtydligas det delade ansvaret för att hantera och planera för stora regnmängder. I Trollhättan är TEAB VA-huvudman och ansvarar för regnmängder upp till en viss volym.
– Trollhättans Stad ansvarar för att planera för att minimera konsekvenserna vid översvämningar orsakade av flöden större än VA-huvudmannens ansvar, det vill säga vid skyfall. Vid extrema regn kan alltså inte dagvattensystemet hantera vattenmängderna, utan det krävs en planering för att vattnet ska kunna avrinna ytligt utan att orsaka skador, säger Torbjörn Nilsson.

Fyra övergripande mål

Strategin består av fyra övergripande mål med tillhörande ställningstaganden för hur arbetet ska bedrivas:

  • Robusta bebyggelsemiljöer och bevarad vattenbalans
  • Välmående yt- och grundvatten
  • Berikat stadslandskap
  • God samverkan och tydlig ansvarsfördelning

Relaterad information

Dagvattenstrategi

Senast granskad 2023-09-06 av KLALIW