Bygg- och anläggningsarbeten omkring Hjulkvarnelundsvägen

Under förra året påbörjades arbetet med den nya anslutningsvägen (Vårviksvägen) mot Stridsbergsbron. Schakt- och sprängningsarbeten för markledningar utfördes också. Vad händer nu med arbetena på den östra sidan om älven omkring Hjulkvarnelundsvägen?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nuläge

Samtidigt som projektet går vidare har vi arbetat med lösningar, som innebär att vi tar stor hänsyn till artskyddet för bland annat dammfladdermöss och vattensalamandrar i området. Det har resulterat i att det nu finns tre tunnlar under Vårviksvägen och en ny damm för vattensalamandrar inom campingen. Beståndet av dammfladdermöss i området har sin aktiva period under april till oktober. En reglering av belysning är däför aktuell under den delen av året. Övriga månader befinner sig fladdermössen i dvala och då är de inte ljuskänsliga.

Nästa steg

Projektet kommer att utföras i olika faser till och med år 2023 och vi har nu kommit fram till etapp 2. Det innebär fortsatta schakt- och anläggningsarbeten för den nya Hjulkvarnelundsvägen från Kungsportsrondellen till korsningen Kungsportsvägen-Stallbackavägen. Hjulkvarnelundsvägen byggs parallellt med Kungsportsvägen väster om densamma.

Med anledning av projektets stora omfattning, kommer vi att dela upp etapp 2 i flera steg. Detta gör vi för att få en bra framdrift och samtidigt begränsa påverkan på omgivningen så mycket vi kan. 

Projektet omfattar anläggning av en ny cirkulationsplats, nya busshållplatser i höjd med förskolan Lunnen, en ny cykelväg längs med hela sträckan samt anläggning av så kallade raingarden och ett makadamdike, som byggs för att rena dagvatten.

Under etapp 3 (år 2023) kommer anpassningsarbeten att utföras mot Kungsportsvägen.

Hur påverkas boende och trafikanter i området?

Det kommer att vara begränsad framkomlighet för all trafik särskilt under tiden då sprängningsarbeten utförs.

Hur påverkas tillgängligheten till förskolan Lunnen?

Det kommer att vara möjligt att komma fram till förskolan Lunnen under hela byggtiden via alternativ väg då nuvarande anslutningsväg delvis kommer att vara avstängd. Förskolans parkering kommer dock inte att vara öppen under byggtiden. Parkörer kommer istället att hänvisas till Folkets parks parkering.

Arbeten med schaktning och sprängning

Arbeten med schaktning, avtäckning av berg, nedtagning av vegetation samt sprängning för den nya cirkulationsplatsen kommer att starta under maj 2021. Riskanalyser för sprängningsarbeten är utförda liksom besiktning av berörda fastigheter. Dessa fastigheter kommer att utrustas med vibrationsmätare, så att loggning kan ske kontinuerligt.

Under pågående sprängningsarbeten kommer vibrationer och skakningar att kännas av i området. Var uppmärksamma på att katter, hundar och andra husdjur kan vara känsliga för sådana omständigheter.

Trafikavstängningar

Det är viktigt att vi alla respekterar aktuella trafikavstängningar. Följ alltid väganvisningar för såväl din egen, andra trafikanters som anläggningsarbetarnas säkerhet. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Tid för genomförande

Ombyggnationen kommer att ske etappvis för att minimera påverkan på omgivningen. Etapp 2 sträcker sig från april 2021 till december 2022. År 2023 fortsätter arbetet med vissa återställningsarbeten och åtgärder på den befintliga Kungsportsvägen, för att sammanlänka den med Hjulkvarnelundsvägen.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW