Bild på kalkylator

Rekordhögt resultat i delårsrapport

Delårsrapporten per augusti är rekordhögt, vilket också pekar på ett rekordhögt resultat för helåret. – Årets resultat beräknas till 243 miljoner kronor, vilket är 224 miljoner bättre än budgeterat, säger ekonomichef Dan Jonasson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Trollhättans Stads resultat per augusti är 225 miljoner kronor. De främsta orsakerna är att skatteintäkter och utjämningsbidrag är 190 miljoner kronor bättre – och verksamhetens kostnader är 50 miljoner kronor lägre – än motsvarande period 2019.
 

Hög resultatprognos för året

Det höga delårsresultatet påverkar resultatprognosen för året, som beräknas till 243 miljoner kronor. Det är en stor förbättring från föregående årsresultat som uppgick till 36 miljoner kronor.
– I årets resultat ingår flera större tillfälliga poster som inte kommer att finnas år 2021. De ekonomiska förutsättningarna efter 2020 försämras betydligt, och osäkerheter finns om utvecklingen av till exempel skatteunderlaget och andra planeringsförutsättningar, säger ekonomichef Dan Jonasson.

Resultatförbättringen beror på huvudsakligen på:

 • Skatteintäkter och utjämningsbidrag (+65 mkr) 
 • Realisationsvinster vid försäljning av tillgångar (+34 mkr) 
 • Överskott hos nämnderna (+26 mkr) 
 • Överskott på centrala reservanslag (+50 mkr) 
 • Kompensation från staten för sjuklönekostnader (+31 mkr)
 • Finansnettot (+12 mkr, huvudsakligen avkastning på placerat kapital)

Kraftig resultatförbättring av nämnderna

Nämndernas årsprognos ger ett överskott mot budgeten på 26 miljoner kronor. Jämfört med bokslutet är det en förbättring med 78 miljoner kronor. De största budgetavvikelserna är: 

 • Utbildningsnämnden, +18 mkr
 • Omsorgsnämnden, -14 mkr
 • Arbetsmarknads- och socialnämnden, + 9 mkr 
 • Kommunstyrelsen, +11 mkr

– Nämnderna har gjort ett mycket bra arbete under året med att komma i budgetbalans och årets resultat kommer att bidra till en bra ekonomisk buffert inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Förbättrad soliditet

Årets nettoinvesteringar beräknas till 240 miljoner kronor och den totala investeringsbudgeten uppgår till 284 miljoner kronor. De största investeringarna till och med augusti är:

 • Gatuutbyggnad Vårvik, 20 mkr
 • Stridsbergsbron, 16 mkr
 • Inventarier Sylteskolan, 14 mkr

– Den ekonomiska styrkan på lång sikt mätt i soliditet förbättras till 55,6 %, en ökning med 3,4 procentenheter jämfört med senaste bokslutet. Det är positivt att skuldsättningsgraden sjunker och att andelen egenfinansiering av tillgångarna ökar, säger Dan Jonasson.

Kommunfullmäktiges tre finansiella mål uppfylls och nämndernas måluppföljning visar att de är på rätt väg för att kommunfullmäktiges prioriterade mål kommer att uppnås.
Det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas med nuvarande resultatprognos och samlad bedömning är att verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk hushållning.

Senast granskad 2021-09-28 av KLALIW