Bild på sedlar av olika valörer med Trollhättans Stads logotype i ena hörnet

Mer pengar till nämnderna i budgeten 2021

Den politiska majoriteten i Trollhättans Stad har beslutat att tillföra nämnderna 87 miljoner kronor i budgeten för 2021. – Med den här budgeten gör vi en kraftfull satsning på välfärden. Vi stärker framförallt de viktiga kärnverksamheterna inom utbildning och omsorg, men lägger också fokus på det förebyggande arbetet inom arbetsmarknads- och socialnämndens område, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nämnderna tillförs 87 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget, bland annat för målgruppsförändringar och lokalkostnader.
– Det innebär ett relativt stort tillskott till nämndernas verksamhet 2021. Det är samtidigt en mycket hög investeringsnivå kommande år som främst beror på att Trollhättan växer och att den nya stadsdelen Vårvik ska byggas och Stridsbergsbron ska anläggas i anslutning till stadsdelen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Liksom övriga kommuner står Trollhättans Stad inför ökade kostnader många år framöver då antalet barn, elever och äldre ökar mer än tidigare, samtidigt som det finns ökat underhållsbehov på befintliga lokaler samt ökande kapitalkostnader för investeringar.
– Främst för perioden efter 2021 ser de ekonomiska förutsättningarna tuffa ut för kommunerna och det gäller även för Trollhättan, säger ekonomichef Dan Jonasson.

För 2021 budgeteras resultatet till 15 miljoner kronor, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås. Resultatnivån försämras till -14 miljoner kronor 2022, när skatteunderlagets ökningstakt är lägre än nettokostnadsökningen. För år 2023 försämras resultatet ytterligare till -28 miljoner kronor. Prognosen pekar på att skatteintäkterna endast ökar med 0,7 % 2021.
– Som det ser ut nu motsvarar inte ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag dessa kostnadsökningar kommande år. För 2020 och 2021 har statsbidragen ökat kraftigt för att kommunerna ska kunna hantera effekterna av lågkonjunkturen och covid-19, därefter avtar de extra generella statsbidragen successivt, säger Dan Jonasson.

Det budgeterade resultatet för 2021 motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I genomsnitt över tid ska Trollhättans Stad ligga på ett resultat på 1 %.

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1 028 miljoner kronor totalt för åren 2021–2023, varav Stridsbergsbron utgör 326 miljoner kronor och exploatering (iordningställande av mark till nya bostäder och industri) beräknas till 120 miljoner kronor.

Senast granskad 2020-10-21 av KLALIW