Pengar

Minusresultat för Trollhättans Stad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-01-31

Resultat för 2018 är -14 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor sämre än budget. Det innebär att staden inte når upp till det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

– Tack vara de goda resultat vi haft tidigare kan vi klara av det här på ett bra sätt. Vi vill fortsätta värna en bra välfärd, men det är förstås viktigt att vi har en hållbar ekonomi och klarar att hålla oss inom de ramar vi har, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Resultatet innebär en kraftig resultatförsämring från tidigare år. De två senaste åren har resultaten varit höga, vilket bland annat berott på högkonjunktur med en positiv utveckling av skatteunderlaget, försäljning av tomter och tillfälliga bidrag från staten. I år har skatteunderlagstillväxten dämpats något samtidigt som nämnderna haft betydande kostnadsökningar, trots åtgärder i form av restriktivitet vid inköp och personaltillsättningar.

De nämnder som visar stora underskott är omsorgsnämnden (-21 mkr), arbetsmarknads- och socialnämnden (-34 mkr) och utbildningsnämnden (-33 mkr). Det finns ingen enskild orsak till underskottet, kostnaderna har generellt ökat mer än intäkterna; 6,3 procents ökning för kostnaderna, medan skatteintäkter och utjämningsbidrag har ökat med 2,4 procent.

– Det är en kraftig resultatförsämring jämfört med tidigare år. Nämnderna har inte kunnat hantera kostnadsökningarna inom sin budget. De nämnder som går back arbetar med åtgärder för att få en verksamhet och ekonomi som är i balans, kommenterar ekonomichef Dan Jonasson. 

Ett bidrag för bostadsbyggande och överskott från stadens finansiella placeringar och flera centrala anslag kompenserar för nämndernas underskott så att underskottet begränsas till -14 miljoner kronor. 

Under 2018 genomfördes investeringar för 168 miljoner kronor, vilket är tolv miljoner kronor lägre än budgeterat. De största investeringsprojekten under 2018 har varit:

  • Ombyggnad av centralförrådet Grävlingen, 18 mkr.
  • Omklädningsrum Nysätra, 18 mkr.
  • Exploateringsprojekt, 19 mkr.
  • Ombyggnad av Drottningtorget, 8 mkr.

Den långsiktiga betalningsstyrkan, kallad soliditet, minskar något (0,8 procentenheter) i och med årets underskott, till 60,8 %.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.

Senast granskad 2019-04-11 av KLALIW