Dagvattendammen vid Överby västra

Här renas vattnet från Överby Västra

Den nyanlagda dammen vid Överby fyller en viktig funktion och utformningen påminner om en liten sjö med sina uddar, växtlighet, små öar och fågelliv. – Dammen smälter in i terrängen och jag tycker att det har blivit en kvalitetshöjning, det var bara ett stort sankt gärde här förut, säger Eva Grönberg, exploateringsingenjör i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är inte bara själva handelsytan med sina byggnader och parkeringar som har tagit plats vid Överby västra. Ett nytt inslag i landskapsbilden är också dagvattendammen på andra sidan Överbyvägen, vars syfte är att rensa dagvattnet från parkeringsplatserna och butikstaken.
– När man genomför en sådan här exploatering finns det krav på att vatten från parkeringsytor och tak blir renat, att vi återställer miljön och kompenserar för det intrång som görs, förklarar Eva Grönberg, exploateringsingenjör i Trollhättans Stad.

Effektivare rening

Det smutsiga vattnets leds via tunnelrör under vägen och löper ut i dagvattendammen, där reningsprocessen tar vid med hjälp av sand samt växter som planterats i dammen.
– Det är ett vanligt sätt att ta hand om förorenat vatten. Trafikverket har motsvarande krav och du ser ofta dagvattendammar utmed större vägar och här fanns det bra förutsättningar för en damm, säger Eva Grönberg.

Däremot kan en del dammar vara mera rektangulärt utformade, medan dammen vid Överby för tankarna till en liten mindre sjö med sina uddar, växtlighet, små öar och fågelliv. Förutom att det är mer estetiskt tilltalande finns det ytterligare en vinst med den utformningen.
– Det får vattnet att röra på sig mer, vilket påskyndar reningsprocessen, säger Eva Grönberg.

Trollhättans Stad var med i planeringen och färdigställandet av dammen, men den kommer inte att vara en kommunal angelägenhet när all mark på Överby västra har sålts. Skötselansvaret vilar istället på fastighetsägarna, det vill säga butikerna på Överby västra.

Små djur tas om hand

Dagvattendammen är inte det enda nya inslaget i vattenväg på området. En bäck som förut mynnade ut vid Överby västra har letts om under Överbyvägen och via en mindre damm – strax söder om dagvattendammen – mynnar den sedan ut i Göta Älv. I vägtrumman har man också skapat ett viltstråk intill bäckfåran för mindre djur.

Senast granskad 2020-09-21 av KLALIW