Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - nu utvecklar vi Vårvik och Hjulkvarnelund

Att förstärka Trollhättans läge vid Göta Älv har funnits med i stadens planer sedan länge. Det finns många härliga platser längs vattnet och fler möjligheter till vattennära boende har dykt upp under senare år. Nu har det blivit dags att ta ett grepp kring nästa område runt älven som kommer bli ett lyft för hela Trollhättan: Vårvik och Hjulkvarnelund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utveckling för en bättre välfärd

Att skapa förutsättningar för nya bostäder och ett spirande näringsliv samt att utveckla rekreationsområden och mötesplatser för trollhättebor och besökare är viktiga faktorer för att jobba mot stadens långsiktiga vision och ambitionen att bli fler invånare. Översiktsplanen som kommunen arbetat efter sedan 2013 pekar ut Knorren och Stridbergs (tidigare Källstorps industriområde) samt Hjulkvarnelund som ett potentiellt område för utveckling och nu är planerna för området på gång att bli verklighet. Knorren och Stridsberg ingår i den stadsdel som fått namnet Vårvik.

- Det kan vara svårt att se logiken i att satsa på utveckling samtidigt som vissa verksamheter inom staden brottas med ekonomin. Men utveckling skapar förutsättningar för utveckling: fler invånare som vill bo här, fler företag som vill bedriva verksamhet här, fler turister som vill besöka oss och i slutändan leder det till bättre ekonomi och ger underlag för en ännu bättre välfärd, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Fokus på hållbar utveckling

Utvecklingen av Vårvik och Hjulkvarnelund kommer genomsyras av ett brett fokus på hållbarhet. Det handlar om att skapa förutsättningar för att uppmuntra till en mer hållbar livsstil, ställa krav på minskad miljö- och klimatpåverkan i de kommande byggprojekten och erbjuda boendeformer och utomhusmiljöer för alla.

Bevara och öka tillgängligheten

En stor del av de rekreationsområden som finns på Vårvik och Hjulkvarnelund bevaras och förbättras med fokus på ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Dessutom kommer Stridsbergområdet, som i dagsläget är tillslutet, saneras och tillgängliggöras. Folkets Park får sig ett rejält lyft och utformas till en stadspark värdig sitt namn. 

- En del av det vi vill åstadkomma är att öppna upp strandkanterna och göra de mer tillgängliga för alla och utnyttja vårt fantastiska läge vid Göta Älv. Men det är minst lika viktigt att värna om det som finns. Det gamla industriområdet måste få sätta sin prägel på Vårvik och skog, natur och rekreation kommer ha fortsatt stor plats, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef.

Ny bro för bättre trafikflöden

En ny bro planeras mellan Hjulkvarnelund och Vårvik. En bro som både skapar bättre trafikflöden i Trollhättan och blir en ny genväg för många.

- Den nya bron kommer avlasta framför allt Klaffbron, vilket gör trafiksituationen i centrum och hela Trollhättan mer robust, förklarar Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef och projektledare.

Bron blir ungefär 240 meter lång och den öppningsbara delen av bron utformas som en dubbelklaffbro.

Sanering startskott för projektet

För att kunna öka tillgängligheten till området är en omfattande sanering av det gamla industriområdet där Stridsberg och Björck bedrev verksamhet nödvändig och det blir också det första som händer i projektet.

I det här fallet har staden fått en del av den beräknande saneringskostnaden i bidrag från Naturvårdsverket. Resterande del kommer bekostas via framtida försäljning av byggrätter på området och det arbetet kommer skötas av ett dotterbolag till Kraftstaden.

- Det förorenade industriområdet är känt sedan länge och vi har genomfört fler utredningar om hur man bäst tar hand om de delar som behöver saneras. Gör vi inget så riskerar naturlig erosion att sprida gifterna. På detta vis kan vi utan att belasta skattebetalarna inkludera saneringen i projektet och samtidigt passa på och göra en stadsdel som ligger i framkant på många områden, inte minst med hållbarhetsfokus och alternativa boendeformer, berättar Anders Torslid, VD för Kraftstaden.

Det här är på gång just nu

Under hösten kommer saneringsarbetet av Stridbergsområdet att påbörjas. Inom kort kommer förberedande åtgärder på området att dra igång, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför saneringen. Parallellt håller vi på att arbeta fram detaljplaner får Vårvik och Hjulkvarnelund som kommer göra det mer tydligt hur områdena ska och får utformas. Detaljplanen för Stridsbergsbron är framtagen och följer planprocessens gång där nästa steg är att ta beslut om granskning.

Delaktighet och information

Under hösten kommer vi involvera och engagera referensgrupper i planarbetet kopplat till Vårvik för att få viktig input. I november siktar vi på att ha ett öppet informationsmöte om hela projektet där planerna presenteras mer ingående.

Fritt fram att besöka Knorren

Under hela projektet kommer Knorren-området vara fortsatt tillgängligt.

 

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW