Referensgruppen

Referensgruppen bestod av ungdomar ifrån Trollhättans olika stadsdelar och en fritidsledare från varje fritidsgård. Gruppen var bestående av högst 4 representanter, dessa byttes inte ut då vi jobbar med kontinuitet och trygghet. Detta var en förutsättning för att kunna uppnå det syfte och mål vi hade med gruppen.

Mål/syfte

Vi som jobbade med referensgruppen hade i uppgift att skapa en plattform där vi diskuterade aktuella samhällsfrågor som berörde våra ungdomar. Varje träff var noga planerad och genomtänkt, men genomsyrades av flexibilitet då vi inte kunde veta i förväg vilken riktning diskussionerna tog. Vi hoppades att genom dessa möten kunna öka förståelse och motverka fördomar, knyta kontakter och utvecklas tillsammans. Hur är det att vara ungdom i Trollhättans stad?, vad har man för framtidsdrömmar?, vilka fördomar?, rädslor finns?, vilka likheter och olikheter har vi?

Det var av stor vikt att man skapade trygghet i gruppen och gavs förutsättningar för att lära känna varandra. Det krävs mod för att våga uttrycka sin åsikt i grupp, diskutera med andra och kanske ändra åsikt. Det är ett långsiktigt arbete som kräver sin tid, planering och engagemang. Vi såg arbetet med referensgruppen som en del av vårt integrationsarbete som är av yttersta vikt i vår segregerade stad. Samtalsledare vid träffarna var Karin Jacobsson Mauritzson.

Gruppen erbjöds också utbildning i form av mötesteknik, föreläsare och inbjudna gäster i aktuella teman. Referensgruppen var ett bollplank för oss vuxna som jobbade ute på fritidsgårdarna och politiker i Trollhättans Stad. Alla ungdomar går på högstadiet.

Youtube-film med Referensgruppen

Filmen är från en heldag som Referensgruppens medlemmar hade tillsammans under inspelningen av Sveriges televisions dokumentärserie “Absolut Svensk”, ledd av programledaren Soran Ismail