Bild på tidur

Sammanfattning av tidplanen

2018

Projektering av Stridsbergsbron startar
Start detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarn
Samråd för detaljplan för Stridsbergsbron

2019

Detaljplaner för samråd/granskning samt antagande 
Projektering för Stridsbergsbron fortsätter
Miljödom för Stridsbergbron godkänns
Projektering av sanering, stabiliseringsåtgärder samt gata och ledningar startar under vintern
Hösten 2019 startar sanering och stabilisering av älvkanten

2020

Byggstart bro
Sanering av Stridsberg och Biörk
Byggstart infrastruktur
Markanvisningstävlingar genomförs

2021

Byggstart bostäder och verksamhetslokaler

2022-2030

Bro står klar
Fortsatt utbyggnad av stadsdelen

Vad händer nu?

Det är ett stort och spännande projekt att skapa en helt ny och central stadsdel i en gammal kulturmiljö. För att skapa den stadsdel vi vill och samtidigt bevara både kultur och natur, krävs noggrann planering. Under hela 2018 kommer vi att fokusera på att planera och utreda.

Vi genomför bland annat utredningar inom: 

  • Geoteknik – för att undersöka hållfastheten i området 
  • Dagvatten – hur regnvattnet tas om hand 
  • Arkeologi – finns lämningar i marken som vi behöver ta hänsyn till? 
  • Trafik – hur påverkas trafiken av bron och den nya stadsdelen? 
  • Skissarbete för detaljplanerna – hur skulle området kunna utformas? 
  • Utvecklingsplan för Stridsbergsområdet – hur förvaltar vi det gamla industriområdet så att det blir en livfull kärna med verksamheter och bostäder 
  • Sanering – hur ska vi genomföra saneringen av det gamla industriområdet, så att vi säkrar att marken inför framtiden. 
  • Miljö – hur säkerställer vi den utrotningshotade dammfladdermusens livsmiljö?

Bakgrund

2003

I översiktsplanen 2003, Vårt framtida Trollhättan pekades området ut som ett framtida bostadsområde. 

2013

I den aktuella ”ÖP 2013, Plats för framtiden” betonas platsens naturvärden och närhet till centrala staden, Resecentrum och älven som stora resurser att tillgängliggöra och utveckla med bostäder, camping och stadspark. Platsen ses som en viktig del för att uppnå Stadens mål om att utvecklas till ett långsiktigt hållbart Trollhättan och att vara 70 000 invånare år 2030. I översiktsplanen reserveras också mark för en bro som kopplar samman östra och västra sidan av älven, för att säkerställa framkomlighet för biltrafiken, då trafikprognoserna pekade på att Klaffbron och Stallbackabron snart skulle nå sina respektive maxkapaciteter. I dagsläget hanteras brofrågan som en möjlighet att förbättra kopplingarna över älven för framförallt gång-, cykel - och kollektivtrafik så att en mindre andel av resorna till och genom staden behöver göras med bil.

Översiktsplan 2013

2017

I september 2017 antas en fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund, som visar att beskrivningen i översiktsplanen är lämplig på platsen och beskriver hur förändringar i markanvändning ska koordineras under genomförandetiden i Kommunfullmäktige.

Fördjupad Översiktsplan 2017