Grävmaskin som gräver upp förorenad mark

Varför behöver området saneras?

Under hela 1900-talet har Källstorps industriområde använts av tung industri. Omfattande utfyllnader av fasta biprodukter har skett längs med och i Göta älv främst i syfte för att utöka markytan och få tillgång till mer mark att bedriva verksamhet på. När man gjorde detta mellan 1900 och 1990 så använde man sig till stor del av slaggprodukter från industrin utan att ta hänsyn till vad utfyllnaden bestod av. En utfyllnad som alltså på senare tid uppdagats är kontaminerad. Det aktuella industriområdet har utretts och undersökts sedan 2002. Tidigare markundersökningar har påvisat höga halter av tungmetaller, PAH (kolväten) och olja. Spridning av föroreningar sker främst via erosion.  

Åtgärder

Nu återstår att se vilken teknik som blir den bästa för att hantera den förorenade marken och vilka kostnader de till slut landar på. Trollhättans Stad har beviljats bidrag på 52 miljoner kronor från Naturvårdsverket för saneringen. Sanering bör ske inom en snar framtid för att minimera ev hälsorisker och att undvika att spridning via erosion. Större delen av saneringen planeras ske 2019 och 2020.