Den nya stadsdelen, Vårviks främsta värde är naturen, kulturen, läget intill stadskärnan och närheten till älven. Därför är det extra viktigt att bebyggelsen och de publika områdena utvecklas med hänsyn till just detta. Här ska det ges utrymme för byggrätter och bostäder, kontor, handel och service. Området där det idag är en industrimiljö, på gamla Stridsberg och Biörk är ambitionen att det ska bli en knutpunkt för service, kontor och handel. Utmed strandpromenaden kommer däremot naturen att vara tongivande.

Det har tagits fram en exploateringsstudie för området som ska ses som ett underlag för den fortsatta processen. Denna studie visar att det går att bygga mellan 1500-2000 lägenheter och ge rum för 17 000kvm kontors och verksamhetsyta och samtidigt låta naturen ta plats och låta den bli tillgänglig för alla. Bebyggelsen kommer bli mindre än vad som är möjligt då just den gröna oas som finns här i dag prioriteras att även finnas här i framtiden.

Den exploatering som kommer att byggas kommer vara tät och det kommer finnas begränsningar för höjden då flygplatsen har uppgraderats enligt EU:s nya föreskrifter kring inflygningsområden, kategori 3C. Bebyggelsehöjderna kommer ändå att vara flexibla under dessa förutsättningar och just höjden kommer att användas på olika sätt för att på bästa sätt ta vara på solförhållanden, utsikt mot älven, naturen och kulturmiljöerna. Byggnaderna som skall byggas här bör hålla en hög miljöstandard och utformningen ska bidra positivt till stadens landskapsbild och stadssilhuette och det bör byggas för stora och små familjer.

Vårvik är en viktig pusselbit för att Trollhättan skall kunna bli 70 000 invånare till år 2030. Tanken är att Vårvik ska bidra med boende för ca 3000 – 4000 personer vilket motsvarar vad Trollhättan brukar öka under en fyra års period.

Det pågår just nu ett antal olika utredningar för att ta projektet framåt.

  • Dagvattenutredning
  • Geotekniskutredning
  • Arkeologiskutredning
  • Trafikutredning

Efter hand som utredningarna blir klara kommer bilden av vår nya stadsdel att bli tydligare och vi kommer ha nya direktiv att rätta oss efter. Med andra ord har vi en oerhört spännande tid framför oss då vi tillsamman skall skapa en ny stadsdel i Trollhättan.

Om du redan nu vill visa intresse för att vara en av de byggare eller exploatörer som bygger upp Vårvik, så skicka gärna in din intresseanmälan via vårt kontaktformulär