elever tittar på en ipad

Beslut om åtgärder för likvärdig skola

Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 27 oktober att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och minska skolsegregationen i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sofia Andersson Dharsani är ordförande i Utbildningsnämnden, och betonar att det varit en lång process med dialog och samtal med både elever, föräldrar och invånare i Trollhättan som lett fram till dagens beslut. 

- Vi har haft många samtal och möten med elever och föräldrar, och hört både kritiska röster och träffat dem som tycker att förslagen är bra. Sammantaget har vi fattat beslutet för att stärka skolans viktiga samhällsroll som en plats för bildning, lärande och möten mellan människor. Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå behörighet till gymnasiet är en nyckel. Fler elever får nu också klasskamrater som har svenska som modersmål, och det är viktigt, säger Sofia Andersson Dharsani. 

Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen är nöjd med beslutet, som innebär att förvaltningen nu kan fortsätta det påbörjade arbetet med att organisera för att ge barn och elever i Trollhättan mer likvärdiga förutsättningar. 

-Hur vi organiserar barns och elevers utbildning är avgörande för samhällets utveckling och för unga människors livschanser. Det är vårt uppdrag att ta ansvar och se till att vi klarar av att nå skolans högt ställda målsättningar kring att alla elever ska kunna lyckas i skolan, oavsett familjebakgrund och oavsett var i staden man växer upp, säger Karin Persson. 

Förslag som Utbildningsnämnden beslutat anta

 • Kronan åk F-9 görs om till en F-3 skola från och med augusti 2021. Totalt ca 210 elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.
 • Frälsegårdsskolan åk F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 110 eleverna i åk F-3 erbjuds i första hand plats på Kronan, och de ca 60 eleverna i åk 4-6 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.
 • Nya riktlinjer för hur elever erbjuds plats på de kommunala grundskolorna. Elever erbjuds plats och turordnas utifrån bland annat vårdnadshavares önskemål (val av skola) och elevens rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen).
 •  Regler för skolskjuts ändras för elever i åk 7-9, så att de får rätt till skolskjuts om avståndet till skolan är 3 km eller mer. Tidigare krävdes ett avstånd på minst 4 km.
 • En förändring av reglerna för barnomsorgsplacering, som gör det möjligt att erbjuda fler barn mer tid i förskolan, om deras språkliga utveckling kan gynnas av det.
 • Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att flytta förskolan Stallet till Frälsegårdsskolans lokaler.

Utbildningsförvaltningen ska även utreda förslag som gör det möjligt för vissa elever att få mer tid på fritidshem. Orsaken är att undervisningen på fritidshemmen skulle kunna gynna vissa elevers språkutveckling och deras sociala utveckling.

Förslag som Utbildningsnämnden beslutat att säga nej till

Förvaltningen hade ytterligare förslag på förändringar, som Utbildningsnämnden beslutade att inte genomföra. Dessa var:

 • Att stänga Velanda skola F-6 från och med augusti 2021.
 • Att utreda möjligheten att flytta Hälltorpskolans verksamhet till Strömslundsskolan F-6 och låta förskolan Mioäpplet ta över lokalerna.
 • Att utreda möjligheten att införa förskolebuss som möjlighet för att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen.

Nämndens beslut innebär att Velanda skola inte stängs, att Utbildningsförvaltningen inte utreder flytt av skolverksamhet från Hälltorpsskolan, och att förvaltningen inte utreder möjlighet att införa en förskolebuss.

Nästa steg

Arbetet med att anvisa elever platser på de fem mottagande skolorna pågår. Det sker utifrån mottagande skolors kapacitet och möjlighet att ta emot elever, och utifrån elevernas individuella behov.

Under vecka 45 kommer vårdnadshavare till elever som idag går på Frälsegårdsskolan och Kronan 4-9 att bjudas in till ett möte med lärare och skolpersonal för att diskutera och planera elevens fortsatta skolgång och anvisad skola.

Under vecka 48-49 kommer elever och vårdnadshavare erbjudas att besöka den skola eleverna anvisats till för att träffa rektor och lärare på skolan och bekanta sig med lokaler och miljö på den nya skolan.

Valperioden för Val av skola är öppen 1 december 2020 – 7 januari 2021. De vårdnadshavare som gjort ett aktivt Val av skola får besked om skolplacering senast 15 mars. 

Mars-april: Rektor har en bild av förväntat elevantal och påbörjar arbetet kring skolans inre organisation och personalplanering för att möta kommande förändring.

Augusti 2021 – Höstterminen startar.

Fördelning elever – anvisad plats

De 110 elever som idag går i åk F-2 på Frälsegårdsskolan anvisas till Kronan F-3. Totalt 270 elever från Kronan 4-9 och Frälsegårdsskolan 4-6 anvisas till fem mottagande skolor. Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.

Antal avrundade till närmsta 10-tal ser fördelningen ut såhär:

 • Till Lyrfågelskolan 4-6 anvisas ca 20 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 300 elever
 • Till Lyrfågelskolan 7-9 anvisas ca 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 400 elever
 • Till Paradisskolan F-6 anvisas ca 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 270 elever
 • Till Paradisskolan 7-9 anvisas ca 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 250 elever
 • Till Skogshöjdens skola 4-9 anvisas ca 40 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 290 elever
 • Till Stavreskolan F-5 anvisas ca 50 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 330 elever
 • Till Stavreskolan 6-9 anvisas ca 20 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 260 elever
 • Till Strömslundsskolan 4-9 anvisas ca 50 elever. Beräknat elevantal efter flytt ca 440 elever

Det går idag inte att säga hur många elever som verkligen kommer att börja på anvisad skola eftersom det alltid sker en rörelse mellan skolor, både genom Val av skola, men också utanför valperioden. Det kan exempelvis handla om in- och utflyttning, eller andra särskilda skäl som gör att elever byter skola. Ungefär en tredjedel av alla grundskoleelever i Trollhättan går på en annan skola än den de anvisats till. Trenden är att allt fler väljer annan skola än den man anvisas till. 

Därför går det inte heller att idag svara på exakt hur klassindelningen för respektive skola kommer att se ut vid terminsstart i augusti 2021. 

Val av skola

Valperiod för val av skola inför höstterminen 2021 är 1 dec - 7 januari. Då har vårdnadshavare möjlighet att göra ett aktivt val av skola om man önskar en annan skola än den som man är anvisad till. Resultatet av Val av skola är klart i mars 2021 och vårdnadshavare får besked om placering senast 15 mars.

Klassindelning och personalförstärkningar

I mitten av mars är arbetet med att placera elever utifrån Val av skola avslutat, och rektor har en bild av hur många elever som beräknas gå på skolan vid terminsstart i augusti 2021. Ett ökat elevantal innebär också mer resurser för skolan. Rektor gör bedömningen av vilka personalförstärkningar som ska göras och kan påbörja processen med att organisera personalen för att möta förändringen.

Frågor om förändringen

Om du som vårdnadshavare har frågor eller känner oro inför förändringen ska du i första hand kontakta ditt barns lärare. 

 

 

En grupp elever tar selfie

Förslag på skolförändringar för en mer jämlik skola i Trollhättan

Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan och förskolan. Men i Trollhättan - precis som i många andra städer - innebär skolsegregationen att barn och elever har olika möjligheter att lyckas,

Likvärdig skola viktig för Trollhättans framtid

Det är skolans ansvar att ge alla barn lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Vanliga frågor och svar

Cirka 380 elever. 

Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.

Cirka 50 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 440 elever.
*Antal avrundade till närmsta 10-tal. 

Lyrfågelskolan 4-6 cirka 20 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 300 elever.
Lyrfågelskolan 7-9 cirka 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 400 elever.
*Antal avrundade till närmsta 10-tal. 

Stavreskolan F-5 cirka 50 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 330 elever.
Stavreskolan 6-9 cirka 20 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 260 elever.
*Antal avrundade till närmsta 10-tal.

Paradisskolan F-6 cirka 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 270 elever.
Paradisskolan 7-9 cirka 30 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 250 elever.
*Antal avrundade till närmsta 10-tal. 

Skogshöjdens skola 4-9 cirka 40 elever. Beräknat elevantal efter flytt cirka 290 elever.
*Antal avrundade till närmsta 10-tal. 

Under vecka 45. 

Augusti 2021 när höstterminen börjar. 

Ett ökat elevantal innebär också mer resurser för skolan. Rektor gör bedömningen av vilka personalförstärkningar som ska göras och kan påbörja processen med att anställa mer personal till skolan för att möta ett ökat elevantal.

Det går idag inte att säga hur många elever som verkligen kommer att börja på anvisad skola eftersom det alltid sker en rörelse mellan skolor, både genom Val av skola, men också utanför valperioden. Därför går det inte heller att idag svara på exakt hur klassindelningen för respektive skola kommer att se ut vid terminsstart i augusti 2021.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller känner oro inför förändringen ska du i första hand kontakta ditt barns lärare. 

Relaterad information

Ladda ned utredningen

I Utbildningsförvaltningens utredning finns varje förslag med en längre motivering och beskrivning av effekterna.

Om du vill läsa hela utredningen finns den att ladda ned som pdf-fil här. 

Senast granskad 2021-02-22 av Andreas Gleisner