Projekt OMSTART

Genom att lägga om organisationen i grunden, värva personal med hög kompetens och stor förändringsvilja ska Frälsegårdsskolan bli en attraktiv skola för både elever och personal, där alla barn ges möjlighet att lyckas. Förändringar och insatser genomförs i projekt OMSTART under två+två år, med start hösten 2014. Skolans vision är Frälsegårdsskolan - En skola för framtiden!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Projekt OMSTART är ett samverkansprojekt omfattande Frälsegårdsskolans förskoleklass, fritidshem och grundskola i nära och genomgripande samarbete med förskolan Stallet, Tistelstången och Fölet. Målsättningen för projektet är att skapa möjligheter för ett förbättrat och förändrat pedagogiskt arbete. Uppdraget är att skapa en organisation som leder till ökad måluppfyllelse i en attraktiv skola för både barn och vuxna.Lärmiljöerna ska ge stöd för olika organisato­riska lösningar, arbetssätt och metoder i syfte att stimulera varje elev att utifrån sina förutsätt­ningar nå målen. All lärarpersonal arbetar 40-timmar arbetsplatsförlagd tid, vilket skapar goda möjligheter för samverkan, samplanering och kontinuerliga möten mellan förskola/grundskola/fritids­hem/för­skole­klass. Undervisningen är organiserad så att det finns flera pedagoger med ansvar för varje elev­grupp.

Se filmen där två skolledare summerar projektet 

Omstart from UtbildningTHN on Vimeo.

Omorganisation för en nystart

Med start hösten 2014 byggdes organisationen i skolan om i grunden, resurser fördelades på nytt sätt och det peda­gogiska arbetet fick nya förutsättningar för planering och genomförande. Frälsegårdsskolan är nu en skola i stark utveckling som visar positiva resultat. På skolan finns ett mycket professionellt kollegie, bestående av lärare, förskollärare, studiehandledare, fritidspedagoger och barnskötare. Till stöd finns också ett elev­hälso­team med specialpedagog, kurator, socialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Under perioden VT16 - HT18 har Frälsegårdsskolan ytterligare ett utvecklingsstöd via Skolverkets satsning "Sam­verkan för bästa skola", vilket ger verksamheten möjligheter till stark kompetensutveckling.

Inom OMSTART möter personalen utmaningar genom konstruktivt samarbete och fokus på utveckling. Arbetsplatsen är en expande­rande och internationell miljö, där kompetenser, erfarenheter och språk från hela världen möts och skapar förutsättningar för förnyelse, kreativitet och framgång. Verksamheten utfor­mas efter att alla barn är olika och har olika behov. OMSTART ska bidra till en pedagogiskt sammanhållen och gemensamt planerad verksamhet i ett 0-12-årsperspektiv, för att på bästa sätt ge alla barn de resurser som krävs för optimal kunskapsutveckling.

I projekt OMSTART har förskolorna, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet en gemensam projektledning, bestående av en förskolechef och en rektor som tillsammans leder utvecklingsarbetet. I den nya organisationen finns också fem förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och sju förstelärare med ett särskilt uppdrag att utveckla verksamheten tillsammans med projektledning och övrig personal. 

Uppföljning av OMSTART våren 2016 

En uppföljning av resultaten i projekt OMSTART gjordes under våren 2016 och den visade att elevernas måluppfyllelse successivt har ökat under projektets första två år. Stor vikt har också lagts vid personalens arbetsmiljö och trivsel i projektet, med fokus på hälsofrämjande arbete. Även där har projektet så här långt varit framgångsrikt. Utbildnings­nämn­den beslutade därför att projekt OMSTART förlängs med ytterligare två år, med slutdatum 1 juli 2018. 

 

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

eleverna har byggt en nöjespark i miniatyr av papper, kartong och annat material. Två elever står och tittar på det de byggt.

Frälsegårdsskolan

Frälsegårdsskolan ligger i området Kronogården och har ett nära samarbete med kringliggande förskolor. Vi är en F-6 skola med en stor rikedom på bakgrunder, erfarenheter och färdigheter.

Senast granskad 2018-08-16 av Clara Bengtsson