Bilden föreställer tre kvinnor, alla klädda i svart, som står framför en vägg fylld med böcker. Kvinnorna står på rad snett i bild och kvinnan längst till vänster pekar på en bok. De andra kvinnorna tittar nyfiket på boken.

Läs-och skrivutveckling på Sylteskolan

Följ med till Sylteskolan där två lärare och en hälsopedagog har startat upp ett långsiktigt utvecklingsprojekt med språk-, läs och skrivutveckling. Projektet består av olika inriktningar där en del av projektet är ett hälsofrämjande arbete som gäller det fysiska arbetet med att minska stress och skapa en god lärmiljö utifrån harmoni i klassrummet hos elever ingår och att det är ett riktat arbete med språk-, läs och skrivundervisning riktat mot där självklart skolbiblioteket ingår som en del av projektet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Läs- och skrivutveckling på Sylteskolan

“Mamma! Kan vi titta på en film ikväll?” Det är fredag eftermiddag och vi har precis kommit hem från arbete, förskola och fritids. Vi är alla trötta efter en intensiv vecka och önskan om att titta på en film är lockande, även för mig. När jag var liten hade jag lyckan och turen att ha en förälder som läste böcker för mig, som tog sig tid att sitta ner tillsammans med mig och mina systrar för att få en lugn stund i samtal kring en bok. Min favoritbok, som lästes om och om igen, är den om den lilla flickan Ilon som ger sig ut på den långa, långa resan för att fly kriget. Jag har många gånger gråtit med Ilon då hon förlorade sin älskade hund, jag har känt lycka med flickan då hon äntligen hittat hem och jag bär med mig delar av Ilons livserfarenheter inom mig, som en skatt. Den här trötta fredagskvällen tittade vi aldrig på någon film, istället läste vi en bok.

Vi är två lärare och en hälsopedagog som arbetar på Sylteskolan. Vi har den här terminen startat upp ett långsiktigt utvecklingsprojekt med  språk-, läs och skrivutveckling. Vi har tre olika inriktningar inom vårt språkprojekt. Elisabeth Amdal, som arbetar med hälsofrämjande arbete på skolan driver den delen av i projektet som gäller det fysiska arbetet med att minska stress och skapa en god lärmiljö utifrån harmoni i klassrummet och hos elever. Heidi Johansen, speciallärare, har riktat sitt arbete med språk-, läs och skrivundervisning främst mot lågstadiet men undervisar också i svenska och svenska som andraspråk på  mellanstadiet. Frida Erlingsson, arbetar på mellanstadiet och undervisar i svenska och svenska som andraspråk samt SO och håller i de delar av språkprojektet som riktar sig mot de äldre eleverna på skolan. Frida är också ansvarig för skolbiblioteket på Sylteskolan f-6. Tillsammans driver vi det språkutvecklande arbete.

Enligt flera internationella jämförande studiers resultat, PIRLS och PISA, ökade andelen lässvaga elever och andelen lässtarka elever minskade 2011. Så mycket som 24% av Sveriges femtonåringar har inte grundläggande läsfärdigheter och vi ser en stor nedgång i läslust i jämförelse med andra OECD-länder. Orsakerna till dessa resultat kan vara många, till exempel att barn saknar läsande förebilder, såsom föräldrar och andra vuxna som läser för dem. Sverige ligger också betänkligt lågt när det gäller den tid som läggs på läsutvecklande aktiviteter i skolan. Vi ser en uppåtgående trend i andelen starka läsare i Sverige enligt de senaste resultaten i PIRLS och PISA. För att hålla i och förstärka den ännu mer tror vi att stort fokus i undervisningen bör ligga på att få eleverna att läsa mer och ge dem strategier för att förstå vad de läser.

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå utbildningens mål. När vi i samtal med eleverna ställde frågan om vilken den senaste boken de fick läst för sig hette så var det få elever som kommer ihåg senaste boken de fick läst för sig och på Sylteskolan f-6 står vi nu inför ett stort arbete med att utveckla vår språk-, läs- och skrivundervisning. Syftet kommer att vara att inspirera till ökad användning av litteratur, kompetensutveckling inom läs- och skrivundervisning, ökad varierad undervisning utifrån elevens behov samt ge fysiska verktyg och strategier för en mer harmonisk inlärning.

 Vi startade upp terminen med utbildning kring att föra textsamtal vid högläsning. Detta var en uppstart där alla undervisande lärare var med, oavsett vilket ämne man undervisar i. Att undervisa i ett ämne bör samtidigt innebära att man undervisar i hur man läser och skriver i ämnet. Vårt långsiktiga arbete har börjat ta form och syns rent konkret i att vi nu schemalagt högläsning och textsamtal varje dag för alla elever i alla årskurser. Dessa tillfällen har kommit att kallas för LTS, Läs- och textsamtal. Alla lärare på skolan är engagerade och håller i både högläsning och textsamtal. Oavsett om läraren undervisar i idrott, matematik eller svenska, till vardags, så undervisar man nu också i att lära ut läsförståelsestrategier. Läraren modellerar genom att förklara hur hen själv använder sig av strategier för att förstå en text. Vi använder oss av modeller och metoder som grundar sig i aktuell läsforskning.

 För att göra skönlitteraturen mer tillgänglig på skolan har vi sammanställt ett skolbibliotek där vi samlat all skolans litteratur. Biblioteket är bemannat minst en heldag varje vecka då klasser kan boka besökstider där de blir inspirerade och får boktips utifrån deras läsförmåga. Läraren som har biblioteksansvaret på skolan erbjuder också högläsning i olika klasser då textsamtal modelleras. Högläsningen fungerar också som ett sätt att inspirera eleverna till användning av skolbibliotekets litteratur och övriga tjänster. Den biblioteksansvariga läraren bistår också med litteraturbeställningar och lån från andra bibliotek, allt för att bemöta elevens intresse och behov. Det kan konkret innebära att litteratur skriven på ett annat modersmål beställs från mångspråksbiblioteket i Stockholm. För att göra litteratur tillgänglig för alla elever erbjuds också stöd i användandet av Inläsningstjänst. Ett nära samarbete med Sylte bibliotek har också startat vilket innebär att skolans elever blir informerade och engagerade i stadsdelens biblioteks aktiviteter, till exempel författarbesök och skrivarstuga.

 Aktuell forskning visar på hur viktigt det är att skolan skapar goda förutsättningar för alla elevers språk, läs- och skrivutveckling eftersom goda läskunskaper ligger till grund för att lyckas inom alla ämnen. Ett led i vårt projekt är att tillägna oss en gemensam grund när det gäller framgångsrika metoder för språk -, läs- och skrivutveckling i låga åldrar, metoder som också kan följa eleverna längre upp i årskurserna. Detta kommer konkret att innebära att vi erbjuder olika modeller för språkutveckling. Forskning visar att lärarens kompetens är nyckeln till elevernas framgång. Kännetecken hos framgångsrik läs- och skrivpedagogik är ett tydligt ledarskap, inkluderande undervisningsstrategier, hög förväntan på eleverna och att vi kan erbjuda en harmonisk inlärningsmiljö. Detta är tydliga mål i vårt arbete för ett språkutvecklande arbetssätt.

 En förutsättning för att elever ska vara mottagliga för ny kunskap och all form av inlärning är att de känner sig trygga, avslappnade och harmoniska i sin lärmiljö och i sig själva. Detta är också en stor del i vårt språk, läs- och skrivprojekt, vilket visar sig i det fysiska arbete vi gör med eleverna. För att utmana hjärnan och nervsystemet görs koordinationsövningar dagligen. Den senaste hjärnforskningen visar att motion och träning stärker vår hjärna, vilket visar sig då det gäller koncentration, minne, kreativitet och stresskänslighet. Fysisk aktivitet är därför schemalagd tre dagar i veckan då exempelvis lekar och andra aktiviteter är styrda av vår rastpedagog och dessa anpassas så att alla elever på skolan kan vara med och ska vara med.

 I våra styrdokument går att läsa:”I mötet med olika typer av texter…ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Lgr11, Syftestexten).

 Så, nästa gång vi frågar våra elever vilken bok de senast fick läst för sig så är drömmen att var och en ska kunna svara, med entusiasm. Eleverna på Sylteskolan f-6 får känna lycka i att varje dag få bli lästa för, med engagemang, kunskap och värme. Vi vill öppna nya världar för barnen, ge dem upplevelser av kärlek, glädje, sorg, spänning och på så sätt ge dem livserfarenhet - och detta genom att läsa och samtala om böcker.

 Några tips:

  • Läs högt för eleverna varje dag, i alla ämnen.
  • Ta tid att samtala kring texter med eleverna för att de ska få dela med sig av de    erfarenheter, kopplat till texterna, som de bär på.
  • Avsätt tid för en pulshöjande, avslappnande eller motorisk aktivitet varje dag.
  • Lägg stort fokus på den fonologiska medvetenheten.
Senast granskad 2018-12-06 av Clara Bengtsson