Amanda om relationsbyggande i klassrummet

Amanda Ragnarsson arbetar som lärare för åk 4-6 på Lyrfågelskolan. I sin krönika berättar hon om hur viktigt det är att bygga relationer för att väcka eller bevara lusten till lärandet. Låt stå!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Fem dagar i veckan går jag med stolthet till min arbetsplats, Lyrfågelskolan. Där möter jag mina fantastiska kollegor men inte minst våra fina elever. Det är en resa vi gör tillsammans på Lyrfågelskolan och istället för att fastna vid hinder på vägen (för visst finns de…), tar vi oss över dessa tillsammans med eleverna, för att de ska nå så långt som möjligt i deras kunskapsutveckling. I den här texten ger jag er en inblick i hur vi arbetar med relationer i vår verksamhet, för att väcka och/eller bevara lusten till lärandet. 

För att nå fram till alla elever samt ge dem den kunskap de förtjänar behöver vi använda all vår kompetens vad gäller att bygga och bevara relationer. På Lyrfågelskolan arbetar vi med detta både i och utanför klassrummet. Låt oss börja med ett exempel i klassrummet, i slutet på veckan, närmare bestämt fredag eftermiddag. Elevens val står på schemat, 80 minuter, för hela årskurs 4 – 6. Vi är en grupp pedagoger som varje fredag under 10 veckors tid har ett specifikt arbetsområde att erbjuda eleverna. Spridningen på arbetsområdena varierar, vi erbjuder bland annat dataprogrammering, bygga modellhus, diskussion av genus/jämställdhet och drama.

Processen är inte speciellt avancerad, eleverna lämnar (digitalt) in tre önskningar av arbetsområden de är intresserade av, de blir garanterade ett av sina val och i slutändan bildas olika grupper där barn från totalt 10 klasser kan ingå. Elever från respektive årskurs blandas med varandra, dessutom möter jag som lärare elever jag till vardags inte brukar undervisa. Detta är ett konkret exempel på relationsskapande arbete, som öppnar upp fler dörrar till trygghet och relationer i och utanför skolans klassrum.

Våra barn är vana att se och observera oss när vi undervisar i klassrummet. Jag anser att det gynnar det sociala klimatet om vi visar oss bland barnen i andra miljöer. Vid ett par tillfällen förra läsåret såg jag möjligheten att vara med min dåvarande mentorsklass på deras idrottslektioner som de hade tillsammans med idrottsläraren. Det fanns ingen som helst oro eller problem under idrottslektionerna jag ville iaktta, utan jag såg möjligheten att vara med min klass utöver min egen undervisningstid. Tiden tog jag från planeringstiden. En återkommande fråga i läraryrket idag är ”Var finns tiden?” Denna fråga ställer likaså jag till mig själv ibland, dock inte i sammanhangen gällande relationsskapande. Där kan ett antal minuter vara avgörande för vilket klimat som speglar verksamheten. Idag ger inte mitt nuvarande schema mig samma möjlighet att delta under idrottslektionerna, istället försöker jag hitta andra tillfällen för relationsfrämjande aktiviteter utanför klassrummet.

I denna text har jag lagt fokus på att berätta om relationsskapande arbete. Vi på Lyrfågelskolan tror och säger ja till temaarbeten där våra elever integrerar och samarbetar med varandra. Det är både utmanande och stimulerande samt en viktig faktor för en god inlärningsmiljö!

Amandas pedagogiska guldkorn

Avslutningsvis vill jag dela med mig av något helt annat, nämligen tre små pedagogiska guldkorn som jag tycker bidrar till en ökad kunskapsutveckling.

  • Det språkutvecklande arbetssättet har verkligen kommit upp på tapeten och där förtjänar det att få sitta kvar. Jag tycker detta arbetssätt ger eleverna en stärkt undervisning där struktur, innehåll och begrepp befästs och ger goda utvecklingsmöjligheter – i alla ämnen. Så, vad är det sista eleverna kan behöva innan det är dags för att skriva/redovisa en uppgift? Något vi vuxna även betar av emellan åt – en checklista! Jag skriver gemensamma checklistor med mina elever, vad som ska finnas med i deras texter, utifrån den struktur och det innehåll vi arbetat med. Checklistorna skriver de själva ner i sina skrivhäften, kontrollerar och bockar av, innan de lämnar in sina arbeten. Kanon, om ni frågar mig! :-)
  • Ett alldeles utmärkt sätt att synliggöra de olika problemlösningsstrategierna i matematik är att använda sig utav EPA-metoden (Enskilt – Par – Alla). Arbetsgången är enkel. Inför lektionen plockar jag fram två stycken problemlösningsuppgifter i form av lästal.

Steg 1

Hälften av klassen tilldelas den ena uppgiften och andra halvan tilldelas uppgift nummer två. Efter cirka 15 minuter (beroende på svårighetsgrad) görs bytet av uppgift.

Steg 2

Därefter sätter sig eleverna i par för att nu jämföra sina lösningar. Deras riktlinjer blir att analysera:
- Har vi kommit fram till samma svar?
- Om ja: Har vi använt oss av samma uträkningsmetod? Beskriv uträkningsmetoderna.
- Om nej: Gör om uppgiften tillsammans och med hjälp av diskussion komma fram till en gemensam lösning.

Steg 3

Nu till det mest spännande och givande under hela processen. Redovisning i helklass utifrån elevernas diskussioner i par. Vi fokuserar på en uppgift i taget och det är först nu eleverna får reda på det rätta svaret av uppgiften. I sina par får de komma fram till tavlan och berätta om sina uträkningsmetoder. Vid behov, hjälper jag dem att utveckla deras matematiska resonemang genom att ställa frågor. Till varje uppgift brukar tre par kunna komma fram och redovisa, eftersom de har löst uppgiften på olika sätt och det är här synliggörandet av de olika strategierna kommer fram och lärorika diskussioner tar vid.

  • Jag guidar och hjälper gärna mina elever att inspireras genom att konkretisera kunskapskraven och mina förväntningar av deras arbeten. Detta kan exempelvis ske i form av att skriva gemensamma texter (en del i det språkutvecklade arbetssättet), att jag själv genomför en muntlig redovisning, visar elevexempel bedömda sedan tidigare eller att låta andra elever från andra klasser komma och ge tips och visa upp sina arbeten.

Kontakta Amanda 

Har du frågor kring Amandas krönika? Hör av dig! 

Telefon: 0520496321, e-post: amanda.ragnarsson@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-03-04 av Anna Bergqvist