Elev som målar med fingerfärg

Fritids för elever i grundsärskola

Grundsärskolans elever som är mellan 6-13 år, och som har arbetande eller studerande vårdnadshavare har möjlighet att vara på fritidshem under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola. Avgiften följer de bestämmelser för taxor och avgifter som gäller för Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Valet av vilket fritidshem barnet ska gå på görs upp i samråd mellan förälder, skolans och fritidshemmens personal, vi utgår från varje barns behov och möjligheter. Beslut av placering tas därefter av rektor. Ibland är en fritidsplats på grundskolans fritidshem det mest passande. -Att ha sin fritidsplats på den geografiska hemskolans fritidshem kan också vara en möjlighet. -Eller så kan det vara mest lämpligt att ditt barn har sin fritidsplats på något av särskolans egna fritidshem. Vi erbjuder även korttidstillsyn i skolans lokaler för de elever som är 13-16 år. 

Fritidshemmets verksamhet styrs utifrån skollagen och läroplanen, det är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan. Målet är att barnet ska få en så bra vistelse som möjligt inom den fritidsform som valts. Vilket bland annat innebär att barnet erbjuds omsorg, stöd i utvecklingen, tid för rekreation och vila. Samt får möjlighet till en meningsfull fritid samt utveckla lek och skapande och andra intressen och färdigheter.

Senast granskad 2019-11-11 av ANDGLE