Elever

Särskola

Särskolan är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Innan en elev placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Tidigare kunde vårdnadshavare alltid tacka nej till plats på särskola men nu finns ett undantag som gör att barn kan tas emot utan vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. Andra förändringar i lagen är att elever med autism, utan utvecklingsstörning, inte tillhör målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan.

Inkludering

I Trollhättans Stad arbetar Grundsärskolan med inkludering. Inkluderingen kan se olika ut och utgår från den enskilda elevens behov och situation. Vissa elever läser enligt Grundsärskolans kursplaner men går i sin hemskola. För andra elever passar det bättre att studera i en grupp där samtliga elever studerar enligt Grundsärskolans kursplaner. Det finns också gruppinkludering, där en grupp elever läser enligt Grundsärskolans kursplaner men går i sin vanliga hemskola. 

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Grundsärskolan är till för elever som har rätt till särskola enligt skollagen, 7 kap, 5 §. Där står att: "Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan."

Eftersom särskolan är en särskild skolform krävs ansökan/medgivande för att bli mottagen.

 

I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Grundsärskolan är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. I träningsskolan är undervisningen än mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har här ett större behov av individuellt anpassad undervisning.

 

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.

Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. Träningsskolan är en särskild inriktning avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av ämnen.

I träningsskolan finns kunskapskrav för årskurs 9. Dessa uttrycks i två kravnivåer, grundläggande och fördjupade kunskaper. Eleverna kommer fortsatt att få sina kunskaper bedömda efter sina förutsättningar. Efter avslutad skolgång får eleven ett intyg.

Ja, från det år eleven fyller 7 år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i undervisningen. Hur många år går eleverna i grundsärskolan? Skolgången är nio år, med möjlighet till ytterligare två år, om kunskapskraven inte har nåtts innan dess.

Elevernas lärande tar längre tid och det behövs en väl tillrättalagd undervisning i små grupper. Eleverna har ibland också andra funktionshinder, tillexempel syn- eller hörselsvårigheter, rörelsehinder, tal- och språksvårigheter, vilket undervisningen anpassas utifrån. Inom grundsärskolan arbetar personal med olika kompetenser, specialpedagoger, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.

Grundsärskolan är en egen skolform. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan och kursplaner. I grundsärskolans kursplan ingår samma ämnen som i grundskolan. Grundsärskolan har en egen timplan.

I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Senast granskad 2022-06-27 av ANDGLE