Talpedagog

Talpedagogen verkar för en språkutvecklande pedagogisk miljö i förskola, grundskola och grundsärskola. Talpedagogen har specialpedagogisk kompetens om försenad och avvikande språkutveckling samt språkstörning.

Person
SkolledareAnnika Holmlund 0520-49 79 17
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Alla förskola och skolor i Trollhättans Stad har tillgång till talpedagog. Kontakt med talpedagog förmedlas genom pedagoger på förskola/skola som ansöker om talpedagogstöd.

Talpedagogen arbetar med att så långt det är möjligt förbättra och underlätta barns kommunikativa förmåga samt att vara delaktiga i läs- och skrivutredningar. Detta görs genom kartläggning och analys av barns språk, tal, röst och kommunikation. Vid behov upprättas en handlingsplan och stöd ges individuellt eller i grupp. Talpedagogen erbjuder rådgivning till föräldrar och handledning till pedagoger.

Senast granskad 2019-09-10 av Andreas Gleisner