Skolinspektionen: "Mottagande av nyanlända håller hög kvalitet"

Skolinspektionen har granskat kvaliteten på mottagandet av nyanlända elever i Trollhättans kommun med fokus på hur bra nyanlända elever tas emot i grundskolan. Resultatet visar att verksamheten fungerar mycket bra.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Efter avslutat inspektion av Utbildningsförvaltningens verksamhet för mottagande av nyanlända elever, där bland annat Välkomsten på Lyrfågelskolan ingår, bedömer Skolinspektionen att verksamheten fungerar så bra att inga extra åtgärder behöver göras. 

Kvalitetsgranskningen har gällt hur bra de ansvariga för skolan är på att utvärdera mottagandet, om de vid behov sätter in åtgärder för att bli bättre och hur bra de är på att samarbeta med andra. Inspektionen har också granskat hur bra skolorna är på att ta reda på vad de nyanlända eleverna redan kan och hur de använder den kunskapen för att planera och genomföra undervisningen.

Skolinspektionen bedömer att det finns rutiner för att genomföra den inledande bedömningen av nyanlända elevers kunskaper och att det görs strukturerade överlämningar av de inledande bedömningarna både till rektorer och till de lärare som ska undervisa eleven.

Inspektionen menar också att de resultat som framkommer i de inledande bedömningarna i hög grad används för att planera undervisningen och studievägledningen utifrån elevernas behov.

Verksamheten har ett väl fungerande kvalitetsarbete där uppföljningar och analyser görs och där relevanta åtgärder utifrån detta sätts in.

Läs hela Skolinspektionens granskning här!

Senast granskad 2019-04-29 av Andreas Gleisner