Omorganisation för ökad likvärdighet och kvalitet

Från och med den 1 januari 2017 går Utbildningsförvaltningen in i en ny organisation. Den gamla indelningen av verksamheter i geografiska områden ersätts med verksamhetsområden. Syftet är att förbättra kvaliteten och öka förutsättningarna för likvärdighet på skolor och förskolor i staden.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Det övergripande syftet är att fler barn och elever ska nå sina mål och lyckas i skolan. De fördelar och utvecklingsområden som identifierats med den nya organisationen är bland annat möjligheter till: 

· Ökad likvärdighet över staden 
· Nya samarbetsytor för barn, elever och personal
· Tydligare och mer resurseffektiv styrning och ledning
· Modern och tillgänglig organisation

De fem gamla skolområdena: Östra, Västra, Södra och Centrala skolområdet, samt området för elevstöd och modersmål, blir tre verksamhetsområden: 

· Förskola och pedagogisk omsorg
· Grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola
· Elevstöd och Modersmål. Denna verksamhet kommer att ses över under våren, vilket också gäller vissa övriga stödfunktioner, som exempelvis Utbildningsförvaltningens Stab.

En följd av omorganisationen blir att ett nytt verksamhetskontor för verksamheten förskola och pedagogisk omsorg öppnar på Klintvägen, i Gula Villan vid Hjortmosseskolan. Detta kontor kommer att erbjuda personligt stöd och service i frågor som rör kö-frågor eller ansökan om plats till förskola, fritidshem, eller pedagogisk omsorg, samt personligt stöd och service i fakturafrågor, inkomstuppgifter eller uppsägning av barnomsorgsplats och fritidshemsplats

Nu återstår planering och förhandling av detaljorganisationen där resten av förvaltningen ingår. Det är ett stort och komplicerat arbete som kommer att ske i samverkan med fackliga organisationer löpande under våren 2017. Därutöver ska arbetsgrupper bestående av fackliga företrädare och medarbetare arbeta fram beslutsunderlag och information inför planering av framtida detaljorganisation.

Det är Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen som har fattat beslut om att Utbildningsförvaltningen ska gå in i den nya organisationen med verksamhetsindelning istället för geografisk områdesindelning. Omorganisationen sker i två steg där en tillfällig organisation sjösätts från 1/1 2017 och gäller fram till 1/6 2017 då den nya organisationen ska vara förhandlad och klar.

Genom att arbeta med en interimistisk organisation ges möjlighet till samverkan och delaktighet, samtidigt som erfarenheter och lärdomar kan utgöra beslutsunderlag för den framtida organisationen. Utvärderingar och förbättringsarbete kommer att ske löpande under våren.

Senast granskad 2016-12-30 av Andreas Gleisner