Tillfällig flytt av Upphärads skola

Det har under lång tid varit problem med inomhusmiljön skolbyggnaderna i Upphärads skola. Trots flera åtgärder, med bland annat investeringar i ventilation och värmesystem har problemen fortsatt, och tyvärr förvärrats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Främst personal, men också elever, har upplevt hälsoproblem som till exempel huvudvärk, halsont och trötthet. Utbildningsförvaltningen har nu i samråd med fastighetsägaren Kraftstaden och grundskoleverksamheten gjort bedömningen att det på grund av inomhusmiljön inte längre går att låta elever och personal vistas i lokalerna.

Utbildningsförvaltningen kommer därför att besluta att från och med höstterminen 2020 tillfälligt flytta skol- och fritidsverksamheten från Upphärads skola till Sjuntorpskolan. Beslutet grundar sig i Arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö för elever och personal. Flytten sker under sommaren, och vid höstterminens start i augusti 2020 kommer elever från Upphärads skola att få sin undervisning i Sjuntorpskolans lokaler. 

Frågan om en framtida skolverksamhet i Upphärad kommer att tas upp av Utbildningsnämnden i höst, då hela Trollhättans Stads grundskoleorganisation ska ses över. Flytten gäller därför åtminstone terminen ut.

Klasserna och barngrupper kommer att hållas ihop så långt det är möjligt även efter flytten. Det kan innebära att klasserna organiseras åldersintegrerat, exempelvis F-1, 2-3 osv. 

Informationsmöte

Vårdnadshavare är välkomna på ett informationsmöte den 17/6. 

På grund av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin, måste vi begränsa antalet deltagare till max 50 personer, och vi planerar därför 2 möten.

Möte 1 sker 17 juni kl 17:00-17:45

Möte 2 sker 17 juni kl 18:00-18:45

Plats meddelas senare.

För att planera mötena utifrån tillåtet antal deltagare önskar vi att du som vill delta på föräldramötet anmäler detta till bente.budau@trollhattan.se senast 12 juni. Ange i anmälan vilket möte du önskar gå på.

På mötet hjälps vi åt att hålla avstånd, och den som känner sig sjuk eller har symptom ska stanna hemma.

 

Relaterad information

Frågor och svar om den tillfälliga flytten

Vi får många frågor om förändringen, och här har vi samlat de vanligaste frågorna. Sidan uppdateras i takt med att nya frågor kommer in. Om du har en fråga får du gärna mejla den till: utbildning@trollhattan.se 

-Hur länge ska flytten pågå? 

Beslutet att flytta undervisningen från Upphärads skola till Sjuntorpskolan är tillfälligt. Beslutet gäller från starten av höstterminen i augusti, och åtminstone till terminens slut. Det kan förlängas. Frågan om en framtida skolverksamhet i Upphärad kommer att tas upp av Utbildningsnämnden i höst, då hela Trollhättans Stads grundskoleorganisation ska ses över.

-Hur ska eleverna från Upphärad få plats på Sjuntorpskolan? 

De omkring 90 eleverna från Upphärad får plats i Sjuntorpskolans befintliga lokaler. Det gäller även fritids. 

-Vilka alternativ till att tillfälligt stänga skolan har utretts? 

Det har inte gjorts någon lokalplanering för att sätta upp tillfälliga lokaler eller att bygga en ny skola. Till hösten (september eller oktober) kommer politikerna i Utbildningsnämnden att ta ställning till en framtida skolverksamhet i Upphärad. Då görs en översyn av hela grundskoleorganisationen i Trollhättans Stad. Då kan eventuellt beslut om utredningar fattas.

-Hur arbetar ni för att eleverna ska känna trygghet på sin tillfälliga skola i Sjuntorp? 

Eleverna från Upphärad kommer att vara kvar i nuvarande grupper, och där det är möjligt behålls klasserna intakta, med samma lärare som tidigare. I de fall elevgrupperna är för små för att bilda en egen klass, kommer gruppen att bilda en ny klass med elever från Sjuntorpskolan.

Elever från Upphärad har sedan många år gått vidare från Upphärads skola till högstadiet i Sjuntorpskolan. Elever i årskurs 6 har i dagsläget undervisning i slöjd, NO och hemkunskap på Sjuntorpskolan. Därför finns ett väl utvecklat samarbete mellan skolorna. I dagsläget har också elever i år  Rektor för Upphärads skola är även rektor för årskurs f-3 på Sjuntorpskolan. Skollagen ger alla elever rätt till trygghet och studiero, och detta är något skolan ständigt arbetar med. Det arbetet fortsätter även efter flytten. I samband med skolstart på Sjuntorpskolan kommer en rad aktiviteter att ske med syfte att eleverna ska lära känna sina nya skolkamrater och nya lärare. 

-Kommer eleverna att få skolskjuts till Sjuntorpskolan? 

Alla elever som idag har Upphärads skola som anvisad skola (sk. "Hemskola") har rätt till skolskjuts även till Sjuntorpskolan. För de som är skolskjutsberättigade redan i nuläget till Upphärads skola, gäller ordinarie på-och avstigningsplats. För de som bor i Upphärads tätort gäller Upphärads skola som på-och avstigningsplats. Skolskjutsens tider anpassas till skoldagens början och slut. Till och från fritids ansvarar vårdnadshavare för hämtning/lämning.

-Finns det inga tillfälliga lokaler i Upphärad som går att använda som skola? 

Skolan är arbetsplats för både elever och personal. Rektor har det övergripande ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö. Utbildningsförvaltningen bedömer att det inte finns ändamålsenliga lokaler i Upphärad som uppfyller kraven vi måste ställa för att kunna bedriva en professionell skolverksamhet. Undervisning i till exempel slöjd och kemi kräver lokaler som är anpassade för detta, utifrån pedagogik, miljö och säkerhet. 

-Vad är översynen som ska ske i höst? 

Översynen inleddes under 2019 med omvärldsbevakning och kartläggning, samt analys av vår verksamhet, med utgångspunkt i skollagens krav på att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Det arbetet resulterade i rapporten ”Likvärdig skola – utredning av skolsegregation i Trollhättans stad, som presenterades för nämnden i juni 2019

Därefter gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande kommunala skolorganisation med syftet att minska antalet skolenheter, i synnerhet antalet 7 – 9 enheter från nuvarande nio stycken till ett färre antal för att skapa bättre elevsammansättningar och organisatoriska förutsättningar. Det arbetet pågår nu utifrån ett övergripande syfte att skapa hållbara skolenheter utifrån tre perspektiv:

  • Ekonomi
  • Personalförsörjning (Legitimerade lärare m.fl) 
  • Likvärdighet (Elevers rätt till likvärdig utbildning)

Som en del av arbetet har förvaltningen analyserat befintliga lärmiljöer och lokaler utifrån likvärdighet, ändamålsenlighet, livslängd, prognosticerat elevantal och beräknat antal elevplatser. Utbildningsnämnden tar upp frågan i oktober. 

-Vilka möjligheter finns att besöka Sjuntorpskolan innan flytten? 

Den 4:e juni erbjuds alla vårdnadshavare att besöka Sjuntorpskolan tillsammans med sina barn. De tas emot av lärare och rektor på Sjuntorpskolans skolgård enligt följande schema:

  • 14.30 blivande åk 1. Ann-Britt, Elin och Emelie
  • 15.00 blivande åk 2 Jessica, Sandra och Emelie
  • 15.30 blivande åk 3 Gunilla, Malin och Michaela
  • 16.00 blivande åk 4 och 5 Johanna, Elisabeth och Carola
  • 16.00 blivande åk 6 Emelie, Linda, Veronika och Linnea.
     

Besöken startar med 30-minutersintervaller, men kan pågå något längre om önskemål finns. Om du inte har möjlighet att komma på den tid som är avsatt för ditt barns årskurs, kommer rektor  och personal att finnas på skolgården kl 17:00 för att ta emot dig. Utöver detta besök kommer Upphärads skola att klassvis med sina lärare besöka Sjuntorpskolan inom ramen för ordinarie skoltid.

Mer information om dessa besök får du av ditt barns lärare.

 

Senast granskad 2020-06-09 av ANDGLE