Tillfällig flytt av Upphärads skola

Det har under lång tid varit problem med inomhusmiljön skolbyggnaderna i Upphärads skola. Trots flera åtgärder, med bland annat investeringar i ventilation och värmesystem har problemen fortsatt, och tyvärr förvärrats.

Personer
Enhet Upphärads skola Sjuntorpsvägen 14 461 79 Upphärad Personalrum: 0520-49 61 51, Fritids Videkvisten & Förskoleklass: 0520-49 61 62

Främst personal, men också elever, har upplevt hälsoproblem som till exempel huvudvärk, halsont och trötthet. Utbildningsförvaltningen har nu i samråd med fastighetsägaren Kraftstaden och grundskoleverksamheten gjort bedömningen att det på grund av inomhusmiljön inte längre går att låta elever och personal vistas i lokalerna.

Utbildningsförvaltningen kommer därför att besluta att från och med höstterminen 2020 tillfälligt flytta skol- och fritidsverksamheten från Upphärads skola till Sjuntorpskolan. Beslutet grundar sig i Arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö för elever och personal. Flytten sker under sommaren, och vid höstterminens start i augusti 2020 kommer elever från Upphärads skola att få sin undervisning i Sjuntorpskolans lokaler. 

Frågan om en framtida skolverksamhet i Upphärad kommer att tas upp av Utbildningsnämnden i höst, då hela Trollhättans Stads grundskoleorganisation ska ses över. Flytten gäller därför åtminstone terminen ut.

Klasserna och barngrupper kommer att hållas ihop även efter flytten.

 • Elever i blivande förskoleklass behåller sin lärare och gruppen bildar en klass tillsammans med elever från Sjuntorpskolan.
 • Elever i blivande årskurs 1 bildar en klass tillsammans med elever från Sjuntorpskolan och blir en av tre årskurs 1-klasser på Sjuntorpskolan. Berörda vårdnadshavare har fått information om vilka som blir lärare för klassen. 
 • Elever i blivande årskurs 2 hålls samman och blir en av tre årskurs 2-klasser på Sjuntorpskolan. När det är klart vem som blir lärare för klassen kommer det att meddelas till berörda vårdnadshavare. 
 • Elever i blivande årskurs 3 hålls samman och behåller sin nuvarande lärare. Klassen blir en av tre årskurs 3-klasser på Sjuntorpskolan.
 • Elever i blivande årskurs 4 hålls intakt och blir en av tre årskurs 4-klasser på Sjuntorpskolan. Nuvarande lärare går i pension och vi arbetar med att få en ny lärare på plats.
 • Elever i blivande årskurs 5 hålls intakt och blir en av tre årskurs 5-klasser på Sjuntorpskolan. Det är ännu inte klart vem som blir lärare för klassen.
 • Elever i blivande årskurs 6 kommer – precis som tidigare år – att ingå i Sjuntorpskolan årskurs 6.

Informationsmöte

Vårdnadshavare är välkomna på ett informationsmöte. På mötet finns rektorer för Sjuntorpskolan och Upphärads skola, samt representanter från fastighetsägaren Kraftstaden.

Dag: Onsdag den 27/5
Plats: Matsalen, Upphärads skola

På grund av rådande restriktioner för att minska smittspridning måste vi begränsa antalet deltagare till max 50 personer. Vi kommer därför att genomföra 7 möten, indelade klassvis. Tiden är vid detta möte begränsad till 30 minuter, men om det behövs kommer vi att bjuda in till fler möten.

Vi ber alla besökare att respektera de restriktioner som finns, att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Möten hålls i Upphärads skolas matsal den 27/5 på följande tider:

 • Blivande förskoleklass: 16:30–17:00
 • Blivande årskurs 1: 17:30-18:00
 • Blivande årskurs 2: 18:00–18:30
 • Blivande årskurs 3: 18:30–19:00
 • Blivande årskurs 4: 19:00–19:30
 • Blivande årskurs 5: 19:30–20:00
 • Blivande årskurs 6: 17:00-17:30


 

Relaterad information

Frågor och svar om den tillfälliga flytten

Vi får många frågor om förändringen, och här har vi samlat de vanligaste frågorna. Sidan uppdateras i takt med att nya frågor kommer in. Om du har en fråga får du gärna mejla den till: utbildning@trollhattan.se 

-Hur länge ska flytten pågå? 

Beslutet att flytta undervisningen från Upphärads skola till Sjuntorpskolan är tillfälligt. Beslutet gäller från starten av höstterminen i augusti, och åtminstone till terminens slut. Det kan förlängas. Frågan om en framtida skolverksamhet i Upphärad kommer att tas upp av Utbildningsnämnden i höst, då hela Trollhättans Stads grundskoleorganisation ska ses över.

-Hur ska eleverna från Upphärad få plats på Sjuntorpskolan? 

De omkring 90 eleverna från Upphärad får plats i Sjuntorpskolans befintliga lokaler. Det gäller även fritids. 

-Vilka alternativ till att tillfälligt stänga skolan har utretts? 

Det har inte gjorts någon lokalplanering för att sätta upp tillfälliga lokaler eller att bygga en ny skola. Till hösten (september eller oktober) kommer politikerna i Utbildningsnämnden att ta ställning till en framtida skolverksamhet i Upphärad. Då görs en översyn av hela grundskoleorganisationen i Trollhättans Stad. Då kan eventuellt beslut om utredningar fattas.

-Hur arbetar ni för att eleverna ska känna trygghet på sin tillfälliga skola i Sjuntorp? 

Eleverna från Upphärad kommer att vara kvar i nuvarande grupper, och där det är möjligt behålls klasserna intakta, med samma lärare som tidigare. I de fall elevgrupperna är för små för att bilda en egen klass, kommer gruppen att bilda en ny klass med elever från Sjuntorpskolan.

Elever från Upphärad har sedan många år gått vidare från Upphärads skola till högstadiet i Sjuntorpskolan. Elever i årskurs 4-6 har i dagsläget undervisning i slöjd, NO och hemkunskap på Sjuntorpskolan. Därför finns ett väl utvecklat samarbete mellan skolorna. I dagsläget har också elever i år  Rektor för Upphärads skola är även rektor för årskurs f-3 på Sjuntorpskolan. Skollagen ger alla elever rätt till trygghet och studiero, och detta är något skolan ständigt arbetar med. Det arbetet fortsätter även efter flytten. I samband med skolstart på Sjuntorpskolan kommer en rad aktiviteter att ske med syfte att eleverna ska lära känna sina nya skolkamrater och nya lärare. 

-Kommer eleverna att få skolskjuts till Sjuntorpskolan? 

Alla elever som idag har Upphärads skola som anvisad skola (sk. "Hemskola") har rätt till skolskjuts även till Sjuntorpskolan. För de som är skolskjutsberättigade redan i nuläget till Upphärads skola, gäller ordinarie på-och avstigningsplats. För de som bor i Upphärads tätort gäller Upphärads skola som på-och avstigningsplats. Skolskjutsens tider anpassas till skoldagens början och slut. Till och från fritids ansvarar vårdnadshavare för hämtning/lämning.

-Finns det inga tillfälliga lokaler i Upphärad som går att använda som skola? 

Skolan är arbetsplats för både elever och personal. Rektor har det övergripande ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö. Utbildningsförvaltningen bedömer att det inte finns ändamålsenliga lokaler i Upphärad som uppfyller kraven vi måste ställa för att kunna bedriva en professionell skolverksamhet. Undervisning i till exempel slöjd och kemi kräver lokaler som är anpassade för detta, utifrån pedagogik, miljö och säkerhet. 

-Vad är översynen som ska ske i höst? 

Översynen inleddes under 2019 med omvärldsbevakning och kartläggning, samt analys av vår verksamhet, med utgångspunkt i skollagens krav på att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Det arbetet resulterade i rapporten ”Likvärdig skola – utredning av skolsegregation i Trollhättans stad, som presenterades för nämnden i juni 2019

Därefter gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande kommunala skolorganisation med syftet att minska antalet skolenheter, i synnerhet antalet 7 – 9 enheter från nuvarande nio stycken till ett färre antal för att skapa bättre elevsammansättningar och organisatoriska förutsättningar. Det arbetet pågår nu utifrån ett övergripande syfte att skapa hållbara skolenheter utifrån tre perspektiv:

 • Ekonomi
 • Personalförsörjning (Legitimerade lärare m.fl) 
 • Likvärdighet (Elevers rätt till likvärdig utbildning)

Som en del av arbetet har förvaltningen analyserat befintliga lärmiljöer och lokaler utifrån likvärdighet, ändamålsenlighet, livslängd, prognosticerat elevantal och beräknat antal elevplatser. Utbildningsnämnden tar upp frågan i oktober. 

Senast granskad 2020-05-25 av Andreas Gleisner