Sylteskolan i Samverkan för bästa skola

Sylteskolans två verksamheter, F-6 och 7-9, deltar i projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket. Med en rektor som känner sin skola väl och en som ser verksamheten med nya perspektiv bygger Sylteskolan en stark skolorganisation. Rektorerna Mona och Henrik ser fram emot en ny gemensam skolbyggnad, gemensam vision och fortsatt god skolutveckling.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Sylteskolan har en historia av både med- och motgångar, där olika faktorer påverkat elevernas måluppfyllelse och motivation i lärandet. Henrik Stålheim, rektor för åk 7–9 sedan 15 år tillbaka, är trygg i skolans utveckling och menar att processen framåt måste få ta tid. När ledningsgruppen fick frågan om att delta i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola var det inget självklart beslut:

-          Vi hade en bra utvecklingskurva som vi upprätthållit under ett antal år. Vi hade relativt bra resultat i meritvärden och vi var trygga med vårt nuläge på många sätt, säger Henrik.

-          Men det fanns ju fortfarande problemområden, elever som inte når målen och tappar motivation till lärandet, där såg vi möjlighet till upprättning med Samverkan för bästa skola. Så vi tog oss an utmaningen, fortsätter han.

Mona Uppström tillträde som rektor för Sylteskolan F-6 våren 2016, då Samverkan för bästa skola precis startat igång med kartläggning och nulägesanalys av respektive verksamhet. Mona hoppade rakt in i en omfattande analysprocess där hon fick fokusera på att lära känna verksamheten och förstå skolans förutsättningar och problemområden:

-          Jag kunde inte göra en kartläggning som grundade sig på erfarenheter av verksamheten då jag var helt ny. Jag fick läsa på, gå igenom betygskataloger och rutiner för elevhälsoarbetet och lyssna till ledningsgruppen, berättar Mona. Men för mig var det redan från start självklart att Samverkan för bästa skola var ett erbjudande som vi inte kunde tacka nej till!

Nulägesanalys 

Sylteskolans två skolenheter hade så olika förutsättningar att man valde att börja arbetet med nulägesanalysen från olika håll.

Henrik och hans ledningsgrupp bestående av tre förstelärare formulerade ganska snart en åtgärdsplan tillsammans med Skolverket. Vid identifiering av problemområden var det två delar som krävde särskilt utvecklingsstöd: låg måluppfyllelse och bristande motivation till utbildning. Många elever har utländsk bakgrund och en del är nyligen anlända, vilket gör att behovet av extra stöd i undervisningen är stort.  I analysen formulerades behovet av en undervisning som känns meningsfull där alla elever får samma förutsättningar att uppnå målen. Utgångspunkten är att en jämnare kvalité på undervisningen och en starkare relation mellan lärare och elever medför en tryggare skolmiljö där elever är mer motiverade och i förlängningen når målen i högre grad.

Vid nulägesanalysen för F-6 verksamheten kunde Mona i samråd med sin ledningsgrupp ringa in områden som var i behov av extra stöd och insatser. När Mona analyserade elevresultat och betygsstatistik från de senaste åren uppstod många frågor:

-          Framförallt funderade jag på vilka kunskaper som fanns kring betygssättning och hur processen fram till betyg såg ut. Betyget är en summering av en lång process som innehåller flera betydelsefulla delar. Det är en utvärdering av elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven men det säger också något om den undervisning som bedrivs och vad vi i kollegiet behöver utveckla och förbättra. Det syntes ganska tydligt att det var bedömningsprocessen vi behövde lägga tid på – genom att anta ett formativt förhållningssätt och arbetssätt.

Efter en sommar med hög personalomsättning och ny ledningsgrupp togs beslutet att F-6 verksamheten genomgår en ny kartläggning våren 2017, ett beslut som känns väldigt bra för Mona:

-          Det fanns flera skäl till att vi önskade en ny kartläggning. Jag tillträde i april och när vårterminen var slut hade många lärare slutat. Den kartläggning som gjorts gällde till stor del en personalgrupp som inte längre fanns. Personalomsättningen påverkade också eleverna och många nya relationer behövde byggas. Det framstod mer tydligt att verksamheten behövde säkerställa trygghet och studiero för eleverna. Detta tillsammans med att strukturerna kring elevhälsan behövde stärkas såg vi redan i första kartläggningen men prioriterade då området kring bedömning och betygssättning. Nu kände vi ett påtagligt behov av att arbeta med trygghet och studiero i klassrummet parallellt med bedömning och betygssättning.

-          Den nya personalgruppen är fantastisk! Jag har sedan januari legitimerade och behöriga lärare på alla positioner i verksamheten. Det finns en otrolig vi-känsla och alla vill driva skolutveckling tillsammans. Alla tycker det är jätteroligt att vara en del i Samverkan för bästa skola och vi ser mycket fram emot vad framtiden har att erbjuda för vår skola, fortsätter Mona. 

Sylteskolan F-6 har kunskapsutveckling, bedömning/betygssättning, trygghet och studiero och modersmålsundervisning som centrala problemområden i projektet.

Insatser 

För att styra och vägleda utvecklingsarbetet har Mona och Henrik utsett nyckelpersoner i respektive personalgrupp som har ett särskilt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av varje insats.

Mona har en utvecklingsgrupp med nyckelpersoner som består av specialpedagog och arbetslagsledare som ska driva skolutvecklingen i rätt riktning. Hon har även delat upp ansvar på fyra förstelärare som riktar in sig på specifika områden kopplat till skolverkets insatser:

  • Studiehandledning (bland annat via utbildning via Uppsala Universitet)
  • Inkluderande lärmiljöer (trygghet och studiero)
  • IT-resurser och tolkning av kunskapskrav och betygskriterier
  • Formativ undervisning och bedömning

Henrik har fyra förstelärare i ledningsgruppen som arbetat tillsammans sedan starten av Samverkan för bästa skola. Dessa fyra förstelärare kallar Henrik för nyckelpersoner och de har ansvar för samtliga pågående utvecklingsprojekt. Gruppen har fyra uppdrag utifrån formulerad åtgärdsplan:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Formativ undervisning och bedömning (Insatser via Skolverket)
  • Motiverande samtal
  • Utvecklat mentorskap

- Ledarskap i klassrummet är ett projekt som varit igång sedan några år tillbaka och en process som vi fortsätter driva på egenhand, likaså motiverande samtal och mentorskap som är ett redan påbörjat utvecklingsprojekt. De är projekt som ständigt behöver hållas igång eftersom det tillkommer ny personal som inte var med från början, berättar Henrik. 

Processhandledning för förstelärare 

Som ett stöd i utvecklingsprocessen erbjuds Sylteskolans två verksamheter en extern processhandledare från Karlstads universitet som stödjer ledningsgrupperna i processens olika steg. 

-          Vår handledare var här första gången ganska nyligen och hon ska nu stödja oss i att leda utvecklingsprocessen med Samverkan för bästa skola, säger Mona.

Vi är noga med att våra processer förblir våra och att kompetensutvecklingen vi erbjuds är formad för vår verksamhet, fortsätter Henrik. 

Formativ undervisning och bedömning 

Ett gemensamt utvecklingsområde i Sylteskolans kartläggningar och åtgärdsplaner är formativ undervisning och bedömning. Därför erbjuds både F-6 och 7–9 flera olika insatser som ska främja och stärka kunskapen kring det formativa arbetssättet.

Mona, tillsammans med nyckelpersonerna för F-6, deltog i skolverkets bedömningsseminarier Lärarnas lärande för ökad bedömningskompetens. En fortbildning för kommuner med liknande problematik där det finns utrymme att utbyta erfarenheter och förbereda arbetet med formativ undervisning.

-          Det blev en värdefull start för oss och jag tycker det gav en bra grund för det arbete som ska drivas. Den tillsammans med två heldagsföreläsningar inklusive workshops för hela kollegiet kring formativ bedömning blev startskottet för oss, berättar Mona.

Från åk 7–9 deltar fem nyckelpersoner i en högskoleutbildning via Högskolan Väst i Formativ undervisning med fokus på handledning och kollegialt lärande (7,5 hp). Dessa nyckelpersoner ska efter avslutad utbildning leda det kollegiala lärandet om formativ undervisning på sin skola.

Studiehandledning 

Studiehandledning identifierades som ett område som kräver insatser för samtliga Trollhättans skolor i Samverkan för bästa skola. Elever som är nyanlända till Sverige har rätt till studiehandledning på modersmålet.  En effektiv studiehandledning ökar elevers möjligheter att nå kunskapskraven och tidigt kunna inkluderas i den ordinarie undervisningen.

Via Uppsala universitet erbjuds samtliga studiehandledare från skolorna i projektet kursen Studiehandledning på modersmålet (7.5 hp) för att stärka sina kunskaper och bygga upp en gemensam grund tillsammans:

-          Detta blir en möjlighet att dels belysa den viktiga roll studiehandledare har i undervisningen och dels får studiehandledarna utvecklas och stärkas i sin yrkesroll tillsammans och känna sig stolta över sitt arbete, säger Mona. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Genom Karlstad Universitet får rektorerna med sina ledningsgrupper gå en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys. Utbildningen pågår under 2017 – 2018 och omfattar totalt 18 heldagar. Utbildningen ges nu till alla chefer inom förskola och skola, samt ett antal nyckelpersoner i Trollhättans stad, totalt över 80 personer deltar i utbildningen. Både Henrik och Mona uttrycker sig positivt kring utbildningsinsatsen som startat under våren:

-       Det blir en gemensam grund att stå på för Trollhättans Stad och ett stärkt erfarenhetsutbyte inte minst mellan oss skolledare inom projekt Samverkan för bästa skola, säger Henrik.

- Vi får möjlighet att utvecklas och lära tillsammans med våra ledningsgrupper och kollegor i övriga staden för att stärka kvalitetsarbetet på alla nivåer, fortsätter Mona. 

Framtiden 

Under våren 2017 går Mona och hennes ledningsgrupp in i en ny fas för att planera utvecklingsområden som ska genomföras hösten -17 till hösten -18.

-          Vi har ett tufft jobb framför oss, men det känns så himla roligt och inspirerande för att alla vill åt samma håll. Jag tror det finns en nybyggaranda i gruppen för att vi är många nya. Det finns en otrolig styrka i att alla vill dela med sig, både av det man kan och det man vill utveckla, säger Mona.

-          Men som forskning säger – det måste få ta tid. Vi är i initieringsfasen just nu och de rektorer som funnits i sina verksamheter under längre tid har kommit längre i sitt utvecklingsarbete. Ibland kan jag känna att vi vill så mycket på en gång, många processer samtidigt, och vi måste våga ha lite is i magen också, fortsätter hon.  

För 7–9 väntar en ny organisation från höstterminen 2017 med nya arbetslag med stort fokus på att stärka mentorskapet.

-          Den nya organisationen kommer ge större möjligheter till att jobba i lärgrupper och med kollegialt lärande där vi stärker alla delar i organisationen, berättar Henrik.

-          Det är en fördel för mig att ha jobbat länge då jag kan hålla ihop trådarna, se en lång utveckling och att vi har en bra grund att stå på som gör att vi kan lägga till nya insatser på den grunden, fortsätter han.

Utöver all denna skolutveckling planeras en ny skolbyggnad stå klar hösten 2020 där samtliga årskurser, idag två olika verksamheter, går in under samma tak. Två verksamheter ska bli till en, med en gemensam vision om att erbjuda en stadig grund, en plats att växa på och driva framgångsrik skolutveckling i Trollhättan.

-          Samverkan för bästa skola är en fantastisk möjlighet för oss att väva samman F-6 och 7–9. Vi har fått många gemensamma projekt, vi bygger en ny skola tillsammans och har en gemensam vision. Det ger oss alla förutsättningar att lyckas. Det känns väldigt tryggt att ha en rektor med lång erfarenhet vid min sida, avslutar Mona. 

Illustration av Contekton Arkitekter Fyrstad

Första spadtaget för nya Sylteskolan

Onsdagen den 31 maj är det dags för första spadtaget för bygget av nya Sylteskolan – den största enskilda investeringen som Trollhättans Stads koncern någonsin gjort.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Leknade barn på skolgården, Sylteskolan

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem.

Senast granskad 2019-03-14 av Andreas Gleisner