Christina Thordson, förskolchef, med rektor Anna Forsberg

Skolutveckling på Frälsegårdsskolan

Frälsegårdsskolan har under de senaste åren haft stora pedagogiska utmaningar. Projekt OMSTART blev en nystart för skolan och under år 2016 har Skolverket genom projekt Samverkan för bästa skola skapat nya förutsättningar för skolutveckling med hög kvalité i Trollhättans Stad. Med en ny stark grund och olika utvecklingsinsatser ser framtiden ljus ut för Frälsegårdsskolan.

Person
RektorChristina Thordson 0520-49 64 20
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Frälsegårdsskolan har under många år haft låga resultat och låg måluppfyllelse. Personalomsättningen har varit hög, med många chefsbyten. Samtidigt är Frälsegårdsskolan en av de skolor som under de senare åren haft störst andel nyanlända barn, vilket har inneburit stora pedagogiska utmaningar. 

För att ge skolan en ny chans startade projekt OMSTART. Skolans organisation byggdes om från grunden för att ge både personal och elever goda förutsättningar att lyckas och trivas. Projektet startade hösten 2014 och efter en positiv uppföljning av projektet våren 2016, tog Utbildningsnämnden beslutet att förlänga projektet i ytterligare två år. 

Samverkan för bästa skola 

När Trollhättans Stad ingick i projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket blev Frälsegårdsskolan en av de utvalda skolorna. Projektledare för OMSTART är Anna Forsberg, rektor på Frälsegårdsskolan tillsammans med Christina Thordson, förskolechef för förskolorna Stallet, Tistelstången och Fölet.

-       Samverkan och Omstart blir verktyg för att inte bara förändra i små steg, utan för att bygga nytt, säger Anna.

-       Samverkan för bästa skola blev ett extra bränsle till Omstart som redan har varit igång i några år, säger Christina.

Samverkan för bästa skola startade med en nulägesanalys under våren 2016 där problem, förbättringsområden, orsaker, mål och resultat analyserades.  Två huvudsakliga problemområden formulerades vid Frälsegårdsskolan:

  • En allt för låg måluppfyllelse i teoretiska ämnen
  • Ett behov av att ytterligare utmana de elever som har förmågan att nå de högsta kunskapskraven

Utifrån dessa två problemområden genomförs nu omfattande utvecklingsinsatser med stöd av Skolverket. 

Insatser för skolutveckling 

Skolverkets stödjer nu Frälsegårdsskolan med de skolutvecklingsinsatser man sett behov av.

-       Skolverkets stöd ger möjlighet till riktade insatser för att stärka arbetet inom våra definierade problemområden, säger Anna.

-       Den kompetensutveckling som pedagoger och vi som projektledare nu erbjuds, skulle vi inte kunna finansiera utan Skolverkets stöd. Det blir en otrolig resurs för skolutvecklingen på Frälsegårdsskolan, fyller Christina i.  

Struktur och ledarskap i verksamheten 

I projekt OMSTART byggdes organisationen om till grunden på Frälsegårdsskolan. Kollegial samverkan och tydliga strukturer blev en viktig del i den nya organisationen. Genom Samverkan för bästa skola får nu skolan möjlighet att komplettera och förstärka det pedagogiska ledarskapet, genom bland annat ytterligare en förstelärartjänst under två läsår. Projektledarna i OMSTART får processhandledning och en omfattande utbildning i att leda systematiskt kvalitetsarbete. Genom aktuell forskning ger utbildningen verktyg och modeller för att leda skolans utvecklingsprocesser.

-       Vi har varit på första handledningstillfället av 12, jag tyckte det kändes fantastiskt bra, berättar Christina.

-       Det tyckte jag med, jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig. Det blev ett utrymme att reflektera tillsammans kring de utvecklingsprocesser vi leder och detta är ju något vi ska väva in i vardagen hädanefter, säger Anna.  

Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete omfattar totalt 18 lärdagar, med Karlstads Universitet som utbildare. Alla chefer inom förskola och skola i Trollhättans stad ges möjlighet att delta i utbildningen som kommer att pågå under 2017-2018.

-       Det blir en gedigen kompetensutveckling med fokus på hur vi i högre grad kan använda systematiska analyser av verksamhetens resultat till grund för fortsatt skolutveckling, berättar Anna.

-       Med både rektorsutbildning och lång skolledarerfarenhet i bagaget, känns detta som en möjlighet att fördjupa och bredda våra kunskaper kring att leda kvalitetsarbete, säger Christina. 

Kompetensutveckling i SKUA och formativ bedömning 

Skolforskning pekar på att både språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och formativ bedömning är viktiga framgångsfaktorer i undervisning. För att ge verksamheten stöd i att både förstärka arbetet med SKUA och att bygga upp en utvecklingsorganisation, genomförs en utbildning på Högskolan Väst för skolans förstelärare, förskollärare med särskilt utvecklingsansvar samt specialpedagog. Utbildningen syftar till att både stärka kompetensen kring SKUA, men också till att utbilda handledare. Dessa utbildade handledare ska i sin tur leda det kollegiala lärandet på skolan kring SKUA för att utbildningen ska nå alla. Arbetet på skolan organiseras i lärgrupper med samma struktur som matematik- och läslyftet.

-       Några av oss går en SKUA utbildning på Högskolan Väst. Vi ska sedan sprida kunskapen vidare till resten av personalen och coacha, berättar Christina.

-       Vi vill bygga en skolutvecklingskultur i lärarlagen genom ett kollegialt lärande där vi äger vårt eget arbetssätt, berättar Anna.

Under LÅ17/18 genomförs en utbildning med liknande upplägg, men med fokus på formativ bedömning vid Högskolan Väst. 

Individuell handledning till lärare F-6 

För att förstärka och säkerställa att kompetensutvecklingsinsatserna inom SKUA och formativ bedömning utvecklar undervisningens kvalitet för alla elever erbjuds alla lärare, undantag förstelärarna, individuell handledning. Handledaren fungerar som ett komplement och förstärkning till rektorns pedagogiska ledarskap. Handledaren genomför samtal före lektioner kring mål och syfte, observationer under lektioner samt ger formativ återkoppling till pedagogerna efteråt.

-       Angelica Dahlman, jobbar hos oss på 20% och handleder vår personal på individnivå eller i arbetslagen som grupp. Hon coachar dem kring undervisningen och är ett jättebra stöd för oss, berättar Anna. 

Utbildning för studiehandledare 

Elever som har varit kort tid i Sverige behöver studiehandledning på moders­målet som stöd och en effektiv studiehandledning bidrar starkt till elevers möjlighet till studieframgång. Vid Frälsegårdsskolan finns tvåspråkiga studiehandledare anställda i de språk som är vanligast förekommande bland de nyanlända eleverna. Dessa studiehandledare får under VT17 en högskoleutbildning  om 7,5 hp i Studiehandledning via Uppsala universitet. Insats genomförs i samarbete med övriga skolor som ingår i projektet, det vill säga Lextorpsskolan, Sylteskolan och Kronan. 

Projekt Omstart fortsätter.. 

Utöver Skolverkets insatser finns fortsatt utvecklingsarbeten som startade i samband med OMSTART. Bland annat skapades en Omstartsgrupp, där ett av målen är att hålla ihop en stark samverkan mellan Frälsegårdsskolan och förskolorna som ingår i projektet. Gruppen arbetar för att skapa en naturlig övergång mellan förskola och skola. Frälsegårdsskolan ska vara ett naturligt val för de barn som idag går på förskolorna Stallet, Fölet och Tistelstången. Omstartgruppen består av pedagoger från förskola och grundskola och tillsammans identifierar de framgångsfaktorer och förbättringsområden. Fokus har hittills varit på föräldrasamverkan och elevfrånvaro.  

-       Under de två åren som har gått så har vi bland annat genomfört tre föräldrakvällar – en per termin. Det är en annorlunda form av föräldramöten där vi bjuder in alla föräldrar från förskola/grundskola. De får delta i workshops inom olika områden som vi sett ett behov av. Vi pratar om allt ifrån modersmål och livserfarenheter till applikationer och bibliotek. Det har varit oerhört uppskattat, berättar Christina.

Arbetet har resulterat i ett förstärkt samarbete med vårdnadshavarna. Också arbetet med elevfrånvaro har gett resultat och är idag ett minskande problem.

-       De allra flesta av våra elever trivs väldigt bra i skolan och längtar till skolan efter varje ledighet, säger Christina.  

En skola för framtiden 

Anna och Christina ser ljust på framtiden för Frälsegårdsskolan och tror mycket på den skolutveckling som bedrivs i verksamheten idag. Genom stöd från både projekt OMSTART och Samverkan för bästa skola är Frälsegårdsskolan en stark skolverksamhet med siktet högt för framtiden.

-       Samverkan för bästa skola ligger i startgroparna för oss. Vi lägger grunderna för en modell som ska fortlöpa under ytterligare två års tid. Det är mycket fokus på det kollegiala och att synliggöra och tydliggöra lärandet formativt, säger Anna.

-       Frälsegårdsskolan ska vara en mer digitaliserad skola i framtiden. Digitala verktyg skapar möjligheter och stimulerar till mångfald i undervisningen. Att arbeta med digitala verktyg är en av många framgångsfaktorer när man har ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, fortsätter Anna.

-       Med alla de skolutvecklingsinsatser som vi genomför här på Frälsegårdsskolan, så är vi definitivt på god väg mot skolans vision - En skola för framtiden! avslutar Christina. 

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Projekt OMSTART

Genom att lägga om organisationen i grunden, värva personal med hög kompetens och stor förändringsvilja ska Frälsegårdsskolan bli en attraktiv skola för både elever och personal, där alla barn ges möjlighet att lyckas.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Kronan i Samverkan för bästa skola

Från att ha varit en skola i utanförskap, med låga kunskapsresultat och låg likvärdighet går Kronans utvecklingskurva numera stadigt uppåt. Genom samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola - har Kronan fått kompetensutveckling inom

Senast granskad 2019-04-11 av Clara Bengtsson