Utbildning för studiehandledare!

Fredag 10 februari samlades 33 studiehandledare från Kronan, Lextorpsskolan, Sylteskolan, Frälsegårdsskolan och Modersmålsenheten för att påbörja en utbildning i studiehandledning som Uppsala Universitet genomför på uppdrag av Trollhättans stad. Utbildningen är en del av kompetensutvecklingsprojektet Samverkan för bästa skola, som genomförs med stöd av Skolverket.

Person
Planerare/Utvecklare Harriet Larsson 0520 497430
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar ständigt. I Trollhättans stad är ca 10 % av eleverna nyanlända till Sverige sedan fyra år och ca 30 % har utländskt bakgrund - antingen födda utomlands eller har föräldrar från annat land. För dessa elever är flerspråkighet naturligt i vardagen. Samtidigt visar statistik från Skolverket att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever, vilket kräver stärkt stöd i olika former.

När det gäller elever som har varit kort tid i Sverige är studiehandledning av moders­målet en viktig stödinsats. En effektiv studiehandledning med hög kvalitet bidrar starkt till elevers möjlighet till studieframgång. 

En del i Samverkan för bästa skola 

På uppdrag av Trollhättans Stad och som en del i utvecklingsprojektet Samverkan för bästa skola genomför Uppsala Universitet en studiehandledningsutbildning för studiehandledare från de skolor som deltar i Samverkan för bästa skola.  Utbildningen syftar till att stärka kvalitén på studiehandledningen i våra skolor.

Utbildningen ”Studiehandledning i skolan” är en uppdragsutbildning på 7,5 hp. Utbildningsledare är Petra Hansson, lektor i didaktik vid Uppsala Universitets fortbildningsavdelning för skolans internationalisering. Tillsammans med Hassan Sharif, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings­studier höll Petra under fredagen i en uppstartsdag i Trollhättan där alla studiehandledare från berörda skolor deltog. 

Studiehandledare i Trollhättans Stad

Deltagarna i utbildningen är idag anställda som studiehandledare i Trollhättans Stad och är alla flerspråkiga. Att vara studiehandledare innebär att man använder elevens modersmål som redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I en effektiv studie­handledning sker arbetet växelvis på elevens modersmål och på svenska, vilket utvecklar elevens kunskaper i såväl ämnet som i svenska språket.

Studiehandledning sker på modersmålet parallellt med undervisningen i ämnet på svenska. Ämnesord och begrepp på svenska introduceras och i takt med att kunskaperna i ämnet ökar och svenska språket stärks övergår undervisningen alltmer till att ske på svenska.

 Sara Chmeis från Kronan är en av deltagarna på utbildningen.

-          Det känns jättekul att utbildningen startat! Den kommer definitivt att öka likvärdigheten och kvalitén på studiehandledningen i våra skolor och därmed främja kunskapsutvecklingen hos våra nyanlända elever, säger Sara.

Utbildningen kommer att pågå som distansutbildning, med regelbundna seminarie­träffar, hela vårterminen och avslutas i juni.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Senast granskad 2017-07-03 av Andreas Gleisner