Lextorpsskolan i Samverkan för bästa skola

Som en av sex skolor att samverka med Skolverket i projektet Samverkan för bästa skola satsar Lextorpsskolan på kollegialt lärande, lärprocessen och kompetensutveckling för att höja kvalitén på undervisningen. Under två år bidrar Skolverket med externa insatser som ska stimulera en snabbare skolutveckling, högre måluppfyllelse och ökade elevresultat.

Person
RektorHelena Back 0520-49 74 26 073-348 97 18
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

I närmare tre år har Helena Back arbetat som rektor på Lextorpsskolan och följt verksamhetens utveckling - från en skola i utanförskap till en stark utvecklingsorganisation. Helhjärtat och målmedvetet har hon drivit en skolorganisation som idag präglas av kollegialt lärande, samarbetsvilja och ledarskap i flera led.  

När det stod klart att Lextorpsskolan var en av sex skolor i projektet Samverkan för bästa skola, som Trollhättans Stad genomför i samarbete med Skolverket, var det tydligt för Helena vilka problemområden som krävde särskilda insatser. Redan prioriterade utvecklingsområden, som till exempel pedagogiska planeringar, vävdes in i utvecklingsarbetet och nya områden som ledarskapsutbildning, studiehandledning och processhandledning kunde prioriteras med hjälp av resurser från Skolverket.

-        När vi gick in i Samverkan för bästa skola ville vi fortsätta med vårt befintliga utvecklingsarbete och utgå ifrån det nuläge vi hade i vår organisation. Vi hade redan prioriterade utvecklingsområden gällande pedagogiska planeringar med utgångspunkt i att öka lärarnas lärande, i bedömningskompetensen i hela kollegiet med formativ undervisning.

-        Vi har under flera år arbetat med ledarskap i klassrummet och undervisningsrutiner vilket gör att vi har en styrka när det gäller att leda lektioner. Nästa utvecklingsområde blir hur vi ökar kvalitén i undervisningen genom lärprocessen: planering, genomförande och bedömning. Vi måste också få spridning i all vår kompetens, genom kollegialt lärande.

Nuläge

Under våren 2016 genomförde rektor, områdeschefer, specialpedagoger och förstelärare en nulägesanalys tillsammans med Skolverket. En analys som visar skolans styrkor och problem, ringar in förbättringsområden och beskriver verksamheten ur två perspektiv – processnivå och strukturnivå.

-        Jag byggde nulägesanalysen på kunskap och erfarenheter jag samlat under mina tre år som rektor utifrån material på individ-, grupp och organisationsnivå. Jag har grottat ner mig i vartenda dokument, i hela historiken, ända till min egen jobbansökan. Det finns mycket att reflektera kring och nu känner jag till varenda liten millimeter av vår organisation. 

 -        Vi formulerade elva punkter som preciserade problem kopplade till elevers resultat och måluppfyllelse. I vår åtgärdsplan har vi valt ut tre huvudpunkter som vi ser som insatser vi behöver genom Samverkan för bästa skola. De är insatser vi behöver för att stimulera till en snabbare skolutveckling för Lextorpsskolan.

Insatser

Skolverkets bedömningsseminarier

Under hösten 2016 fick rektor och förstelärare från Lextorpsskolan möjlighet att delta i Skolverkets bedömningsseminarium Lärarnas lärande för ökad bedömarkompetens tillsammans med andra kommuner inom Samverkan för bästa skola.

-        Seminariet fungerade som en fortbildning för flera kommuner med liknande problem. Vi satt i olika diskussionsgrupper och pratade om processarbete utifrån dåläge, nuläge och framtid. Vi fick tips och idéer, förslag på olika styrdokument och webbplatser som underlättar bedömningsarbetet. Det var jätteskönt att kunna bolla tankar och funderingar, vi fick mycket bra med oss därifrån. 

Ledarskap och kollegialt lärande

Extern processhandledare

Tidigt i processen med Skolverket förstod Helena att hon måste hitta ett sätt att sprida och styra kunskapen som kommer genom insatserna. En stor och viktig faktor i Lextorpsskolans utvecklingsorganisation är satsningen på det kollegiala lärandet och ledarskap i alla led. För att få kontroll över den process som Samverkan för bästa skola innebär tillsattes en extern processhandledare till Lextorpsskolan som fick rollen att leda lärandeprocesser i organisationen kopplat till formativ undervisning.

-        Vår processhandledare fungerar som en förebild, utbildare och coach till våra förstelärare som har särskilt ledarskapsansvar. Hon ska driva arbetet framåt i alla nivåer och vägleda personalen i flera olika kompetensutvecklingsinsatser.

-        Hon kan också utmana processen och vägleda mig i min ledarroll. 

"Leda lärande" - en ledarskapsutbildning via Göteborgs universitet 

Genom en utbildning via Göteborgs universitet får Lextorpsskolan möjlighet att utbilda två arbetslagsledare och fem förstelärare i att leda processer kring lärande i kollegiala möten.  Kursdeltagarna får kunskap i att systematiskt planera, genomföra, bedöma sin undervisning för att förbättra och utveckla undervisningens kvalité för varje elevs möjligheter att utvecklas så långt de kan.

Utbildningen är kopplad till den handledning som processhandledaren driver. Hon hjälper till att anpassa utbildningens uppgifter efter den verklighet som lärarna befinner sig. Förstelärarna får en större förståelse för skolutveckling och dess processer, vad som skiljer och förenar en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation.

Förstelärarna blir efter genomförd utbildning lärledare och får ett särskilt ledarskapsansvar gentemot kollegiet. De driver, tillsammans, lärprocesserna kring formativ undervisning framåt.  

-        Utbildningen vi får genom Göteborgs universitet är exklusivt utformad för mina lärare och deras behov. Det är väldigt förmånligt för mig som rektor att få samverka med universitet och få formulera våra egna behov nära verksamheten. Det skapar engagemang och inspiration hos mig och mina kollegor!

-        Jag vill ha fler ledare som leder skolutveckling i vår skola, så att skolutvecklingen blir verklighet. Dessutom sätter det både krav och förståelse för min roll som rektor -  ju fler ledare vi utbildar. För mig har det varit jätteviktigt att utgå ifrån uppdraget och att allt är starkt förankrat i personalen och att det finns en vi-känsla i arbetet från start. 

Studiehandledning

Effektivisering av studiehandledning i skolan – utbildning via Uppsala universitet 

Studiehandledning identifierades som ett område som kräver insatser för samtliga Trollhättans skolor i Samverkan för bästa skola. Elever som är nyligen anlända till Sverige behöver studiehandledning på moders­målet och en effektiv studiehandledning bidrar till elevers möjlighet till skolframgång. Vid Lextorpsskolan finns tvåspråkiga studiehandledare anställda i de språk som är vanligast förekommande bland de nyanlända eleverna. Sju studiehandledare får under våren en högskoleutbildning om 7,5 hp i Studiehandledning via Uppsala universitet. Insatsen genomförs i samarbete med övriga skolor som ingår i projektet, dvs. Frälsegårdsskolan, Sylteskolan och Kronan. 

Intern processledare

En av skolans förstelärare har ett särskilt ansvar i att processleda studiehandledarna i utvecklandet och effektiviseringen av studiehandledning på Lextorpsskolan i samverkan med lärarna. Rollen kräver god kunskap om studiehandledningens betydelse och förmågan att sprida kunskaper effektivt inom enheten. Lextorpsskolans processledare är svenska som andraspråks-utbildad och väl förankrad i forskning av nyanlända- och flerspråkiga elevers lärande. Det gör att effekterna på lång sikt kan förses med ytterligare kompetens efter avslutade insatser från Skolverket för såväl lärare som studiehandledare.

Processledaren samverkar med de andra förstelärarna/lärledarna för att parallellt utveckla kunskaper hos både studiehandledare och lärare kring elevens behov av studiehandledning i planering, genomförande och bedömning av undervisningen. 

Systematiskt kvalitetsarbete och formativ undervisning 

Processhandledning i Systematiskt kvalitetsarbete - Karlstad universitet 

Genom Karlstads universitet kommer Helena och några av skolans förstelärare att få gå en utbildning i Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys. Utbildningen pågår under 2017–2018 och omfattar totalt 18 lärdagar. Så kallade nyckelpersoner inom förskola och skola i Trollhättans stad ges möjlighet att delta i utbildningen. 

Utbildning i formativ undervisning – Högskolan väst 

Skolforskning pekar på att formativ undervisning är en viktig framgångsfaktor för undervisningskvalitet. För att ge verksamheten stöd i att förstärka arbetet med och bygga upp en utvecklingsorganisation genomförs en utbildning i formativ undervisning på Högskolan Väst för skolans förstelärare och skolledare.

-        Under hösten kommer eventuellt några av Lextorpsskolans lärare få möjlighet till denna utbildning, då fördjupar vi kunskapen ytterligare för fler av våra medarbetare. 

Framtiden

Helena är trygg men den organisation Lextorpsskolan är idag och den kompetens och laganda som driver skolutvecklingen framåt.

-        Att satsa på ledarskap och lärande i flera led ger oss möjlighet att bibehålla och använda vår kompetens. Vi bygger en lärande gemenskap för elevernas möjligheter att nå ännu högre.

-        Under tre år har jag verkligen lärt känna vår verksamhet och vi har en historia som vi bygger mycket av våra förbättringsområden kring. Det kollegiala lärandet kan ta kraft i vår organisation just för att vi vill dela kunskaper. Nu måste vi bara fylla på den teoretiska grunden för att ta nästa kliv.

-       Samverkan för bästa skola är en otrolig chans för våra lärare till kompetensutveckling – och vi tar oss verkligen an den chansen. Jag är extremt trygg i att det är detta Lextorpsskolan behöver.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Utbildning för studiehandledare!

Fredag 10 februari samlades 33 studiehandledare från Kronan, Lextorpsskolan, Sylteskolan, Frälsegårdsskolan och Modersmålsenheten för att påbörja en utbildning i studiehandledning som Uppsala Universitet genomför på uppdrag av Trollhättans stad.

Senast granskad 2017-04-13 av Andreas Gleisner