Kronan i Samverkan för bästa skola

Från att ha varit en skola i utanförskap, med låga kunskapsresultat och låg likvärdighet går Kronans utvecklingskurva numera stadigt uppåt. Genom samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola - har Kronan fått kompetensutveckling inom en rad olika områden. Rektorerna Linda och Djeno är stolta över den utveckling Kronan gör och de ser ljust på framtiden.

Person
Rektor F-6Linda Forssén 0520-49 72 60 070-164 24 60
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Nulägesanalys i samverkan med Skolverket 

För Kronan F-9 handlar Samverkan för bästa skola om ett treårigt samarbete med Skolverket. Det övergripande problemområdet för Kronan har varit att de inte erbjuder en likvärdig utbildning för eleverna, vilket i sin tur är en av orsakerna till bristande måluppfyllelse. I samverkan med Skolverket har det nu identifierats ett antal problemområden där olika insatser grundade i skolforskning kommer göras under de kommande tre åren.

-          Arbetet med Samverkan för bästa skola löper på. Vi arbetar utefter en översiktsplan på 3 år med en rad olika insatser som grundas på våra behov efter den analys som vi gjorde tillsammans med Skolverket i våras, berättar Linda Forssén, rektor för F-6 på Kronan.

-          Det är viktigt för oss att behålla de utvecklingsprojekt som vi redan arbetat med, till exempel Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som vi inte vill släppa utan snarare knyta ihop med Samverkan för bästa skola, berättar Djeno Mahic rektor för 7-9 på Kronan.

Samverkan för bästa skola är ett projekt som omfattar alla nivåer på Kronan. I analysarbetet deltog skolans förstelärare och de insatser som görs på skolan handlar om allt ifrån handledning till elevhälsa och ledarskap. 

-          När vi gjorde analysen blev det på riktigt, och i och med att åtgärderna är direkt kopplade till de behov skolan har blir det värde för alla – personal som elev på Kronan, berättar Linda.

-          Vi tycker det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring arbetet, det är inte bara punktinsatser inom vissa arbetsområden. Alla ska känna sig delaktiga, säger Djeno. 

Insatser i samverkan med Skolverket

Följande insatser kommer att genomföras på Kronan inom ramen för Samverkan för bästa skola: 

Utbildning för studiehandledare 

Enligt den nulägesanalys som gjordes i våras har studiehandledningen på Kronan bidragit till stor höjning av kunskapsresultaten. I dagsläget har två av skolans studiehandledare gått en utbildning för studiehandledare på Uppsala universitet och i vår kommer ytterligare två studiehandledare genomföra utbildningen. Utbildningen syftar främst till att ur olika perspektiv och kunskapsområden belysa och analysera studiehandledning och stärka studiehandledarnas förmåga att stödja eleverna att nå läroplansmålen.

Stärka elevhälsans arbete 

En av insatserna handlar om att stärka elevhälsans arbete på Kronan. Tillsammans med forskaren Petri Partanen (specialist på pedagogisk psykologi) ska Kronan utveckla sitt arbete med elevhälsa. Arbetet kommer ske i två steg där första steget blir att titta på skolans elevhälsoteam och andra steget blir att involvera all personal i arbetet med elevhälsoutveckling.

-          Petri kommer under våren hjälpa oss att stärka yrkesrollerna i elevhälsoteamet. I augusti träffar han all personal och därefter startar höstens arbete med handledning och kollektivt lärarskap, berättar Linda.

-          Vi har under lång tid varit för få som arbetar med elevhälsofrågor på skolan. Vi vill skapa ett gemensamt ansvar för elevhälsa, inte låta det vara en egen del. Trygghet och goda relationer är jätteviktigt för skolan och våra elevers välmående. Där har mentorn en viktig roll och det lärarlag man har runt sig. Vi alla måste jobba främjande och förebyggande med frågor kring elevhälsa, fortsätter Linda. 

Utbildning i ledarskap 

En av insatserna handlar om att skapa struktur och rutiner i klassrummet genom handledning och coachning i klassrumsledarskap. Professionella skolcoacher erbjuder Kronans personal en utbildning i klassrumsledarskap som verktyg på individnivå.

-          Vi har fått 16 platser för detta. Vi ser det som ett formbart verktyg då vår personal på olika sätt kan behöva stöd i sin ledarskapsroll i klassrummet, berättar Linda. 

Minimera frånvaro - skolcoach 

Det görs även en anställning av en Skolcoach under två år (med start VT17) som ska arbeta förebyggande kring strukturer för att minimera elevernas skolfrånvaro. Skolcoachens uppgift är att under strukturerade former kartlägga behov, fånga upp och stödja elever som befinner sig i riskzonen och/eller har hamnat i utanförskap. Arbetet ska ske bland annat genom att skapa positiva möten mellan elever och skola, samordna kontakter med myndigheter, samt genom att stötta mentorernas kontakt med hem och skola.

Formativ bedömning / Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Ett antal lärare får möjlighet att delta i en uppdragsutbildning vid Högskolan Väst kring Formativ Bedömning respektive Språk– och Kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Projektledning i direktinkludering av nyanlända elever 

För att stärka strukturer och rutiner mellan Trollhättans mottagningsenhet Välkomsten och Kronan har en projektledare anställts på 40 %. Uppdraget är att skapa goda förutsättningar för lärande hos nyanlända elever, t.ex. genom att utveckla arbetet med kartläggning av elevernas tidigare kunskaper och att bygga upp en språkverkstad som stöd för direktinkludering av eleverna. 

Utbildning för rektorer

Genom Karlstads universitet kommer Linda och Djeno att få gå en utbildning för skolledare i Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys under 2017-2018. I samarbetet med Skolverket och arbetet med nulägesanalysen blev behovet av mer egen utbildning tydligt för de båda rektorerna. 

-          Det vi har lärt oss i arbetet kring Samverkan för bästa skola är att analysera mer och att reflektera kring effektmål: vad ska det leda till? Vi pratar ofta om vilka behov som finns och vad det kan handla om. Men det viktiga är vad det är vi vill med exempelvis studiehandledning, vilka effekter för eleven vill vi nå? säger Djeno.

-          Skolverket har varit noga med att fokus ska ligga på vilka effekterna blir i klassrummet av de åtgärder som vi gör. Alla har rätt till likvärdig utbildning i skolan, fortsätter Linda.

Utbildningen har också visat sig motsvara det behov av fortsatt stärkt systematiskt kvalitets­arbete som finns inom hela Utbildningsförvaltningen och Förvaltningschef har därför i samråd med verksamhetscheferna beslutat genomföra utbildningen för samtliga rektorer, förskolechefer och förvaltningsledning i Trollhättans stad.  

Professionell processhandledning 

Inom ramen för Samverkan för bästa skola får också ledningsgruppen på Kronan processhandledning av en organisationspsykolog med specialistkunskaper inom trauma-hantering i organisationer. Insatsen påbörjades med stöd från Skolverket några månader efter Kronan-attacken, initialt för att stödja rektorerna att kunna sortera och leda verksamhet, barn och personal framåt efter det trauma man upplevt. Allt eftersom tiden gått har handledningen övergått i att handla om att leda utvecklingsprocesser och organisera arbetet i en ledningsgrupp.   

-          Jag och Djeno hade ju väldigt olika bakgrund när jag började som rektor för Kronan F-6 strax efter Kronan-attacken och olika utgångspunkter för arbetet. Hur leder man en personalgrupp som har varit med om ett trauma? Hon har handlett oss genom hela processen, berättar Linda.

Nu handlar det mer om att förhålla sig i arbetsmängd. Vi är två rektorer, två biträdande rektorer och vi måste tänka på struktur i arbetsuppgifter nu, vem gör vad? fortsätter Linda. 

Framtiden 

Linda och Djeno ser ljust på framtiden för Kronan och utvecklingsarbetet går i stadig takt framåt.

-          Studiehandledningen fortsätter nästa år, arbetet med elevhälsan och SKUA fortsätter. Vi tänker även fortsätta jobba med formativ bedömning, berättar Djeno.

-          Vår skola kommer få tillgång till kompetensutveckling och skolutveckling av oerhört hög kvalitet under tre års tid. Det skapar förutsättningar att hitta en balans mellan en stabil arbetsorganisation och utvecklingsorganisation som ger förutsättningar till lärande för både elever och lärare på Kronan, berättar Linda.

-          Under år 3 är tanken att vi också ska stärka ett ämnesdidaktiskt kollegium – ÄDK, som handlar om att skapa strukturer för det kollegiala lärandet. Vi vill ha en utvecklingsorganisation som kan driva på framåt på egen hand, berättar Linda.

-          Om tre år har vi förutsättningarna att ta nästa steg, kanske mot en forskningsskola, det vore häftigt, avslutar Linda och Djeno som tillsammans har gjort en enorm utvecklingsresa i sina roller som rektorer på Kronan. 

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Senast granskad 2019-03-14 av Andreas Gleisner