elever

Frågor och svar kring utredningen av grundskoleorganisationen

Utredningen Likvärdig skola - Utredning av skolsegregationen i Trollhättans Stad, har väckt en del intresse från både media och allmänhet. Vi har sammanställt ett dokument med de vanligaste frågorna och svaren. Längst ned på sidan hittar du länkar till utredningen och till Utbildningsnämndens beslut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är det för utredning som ska göras?

Utbildningsförvaltningen ska utreda olika förslag som ska minska skolsegregationen i Trollhättans Stads skolor. Några av de frågor som ska utredas och resultera i förslag är:

  • Revidera nuvarande riktlinjer gällande elever som idag är anvisade till en hemskola och i vilken utsträckning de utifrån avstånd har rätt till skolskjuts. Regler för skolskjuts, så att elevers möjligheter att åka skolskjuts till andra skolor ökar.
  • En översyn och eventuell ändring av de befintliga skolornas upptagningsområden. Ett upptagningsområde är det geografiska område runt en skola, där de folkbokförda eleverna har skolan som sin ”hemskola” och är garanterade en plats. Om dessa områden ändras kan det innebära att en elev tillhör en annan hemskola än tidigare.
  • En översyn av antalet skolor - framför allt högstadieskolor - som finns i Trollhättan. Syftet är att komma med förslag på en ny organisation där ett färre antal högstadieskolor än idag är ett alternativ.

Varför görs utredningen?

Det är politikerna i Utbildningsnämnden som gett förvaltningen i uppdrag att göra utredningen, och det var en helt enig nämnd som tog beslutet. Enligt Skollagen ska undervisningen på skolor i landet vara likvärdig och alla elever oavsett bakgrund ska ha samma förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. På grund av segregationen i Trollhättan är inte undervisningen likvärdig idag. Syftet med utredningen är att hitta förslag som kan öka likvärdigheten och ge fler elever möjlighet att nå målen. En förutsättning för att nå ökad likvärdighet är att bryta skolsegregationen.

Är utredningen och förändringarna ett sätt att spara pengar?

Syftet med utredningen är inte att spara pengar. Det handlar om att hitta förslag på åtgärder som gör skolan i Trollhättans Stad mer likvärdig, och ger alla elever bättre förutsättningar, oavsett var de bor eller varifrån de kommer. Det stämmer att ett färre antal skolor kan ge nya möjligheter till en effektivare drift av grundskolan då det på sikt kan frigöra mer pengar till lärare och undervisning, och mindre pengar till hyra av lokaler. Större skolor ger också möjligheter till en högre lärartäthet och en högre andel utbildade, legitimerade lärare. Samtidigt kan det självklart upplevas som en försämring att en elev byter skola och kanske behöver åka skolskjuts till den nya skolan.

Kommer elever att tvingas åka buss till nya skolor?

Det går i dagsläget inte att svara på hur skolgången för en enskild elev förändras eftersom det inte finns några konkreta förslag ännu. I utredningen ingår ett uppdrag att se över nuvarande regler för vilka elever som har rätt till skolskjuts. Rätt till skolskjuts är en viktig faktor för att elever ska kunna få en bra skolgång på en eventuellt ny hemskola om den ligger en bit bort från hemmet.  

Kommer mitt barns skola att stänga?

Det finns i dagsläget inga konkreta förslag på att stänga någon skola i Trollhättans Stad. Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det mycket som talar för ett färre antal skolor, och utredningens syfte är att kartlägga effekterna av olika förslag som kan innebära ett lägre antal skolor - framför allt högstadieskolor – i framtiden.

Ska ni stoppa det fria skolvalet i Trollhättan och tvinga elever till vissa skolor?

Nej. Det fria skolvalet är en lag som gäller i hela Sverige. Oavsett vad utredningen kommer fram till har alla elever möjlighet att fritt välja en skola i Trollhättans Stad. Däremot kommer utredningen att se över möjligheten att inför ett så kallat aktivt skolval, där alla stadens elever väljer skola. Också riktlinjer för hur de enskilda skolorna hanterar ansökningsförfarandet och urvalsprocessen vid skolval, med exempelvis förturer och kösystem för de elever som söker till skolorna.

När är utredningen klar?

Utredningsarbetet kommer att starta i augusti och beräknas pågå under ett år. Förvaltningen kommer att delrapportera till Utbildningsnämnden löpande under året.

Här kan du läsa alla handlingar och protokoll från Utbildningsnämndens möte då beslut om utredningen togs. 

Läs handlingarna här

 

Senast granskad 2020-04-28 av Andreas Gleisner