Små händer som sträcker sig efter pärlor till sina pärlhalband

Förskola med finskspråkig personal i Trollhättan

Från och med vårterminen 2015 erbjuder Trollhättans stad förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamhe- ten bedrivs på förskolan Vällingklockan i det centrala skolområdet.

Enhet Förskolan Vällingklockan Slåttervägen 31 461 61 Trollhättan Lyckebo: 0520-49 61 73, Äppelbo: 0520-49 61 73, Knattebo: 0520-49 61 11, Trollebo: 0520-49 61 11, Sol: 0520-49 61 79, Måne: 0520-49 61 79, Stjärnan: 0520-49 50 09

Vällingklockan kan med sin finskspråkiga personal i högre grad ta tillvara de finskspråkiga barnens flerspråkighet och skapa en språkmiljö som är stimulerade och utvecklande för bar- nen. Barnen får delta i sagoläsning och andra aktiviteter på finska och får förstärkta möjlighe- ter att utveckla sitt modersmål.

Pedagogerna anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material till barnens behov. Barnen får möjlighet att kommunicera med andra barn och vuxna på sitt modersmål i vardagliga si- tuationer. Det skapar trygghet, gemenskap och gör det lättare att utveckla både språk och identitet.

Förskolans verksamhet regleras av styrdokumentet Läroplan för förskolan (Lpfö 98). I läro- planen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet.

Forskning visar att modersmålet är av stor betydelse för att barnet ska kunna utvecklas även i det svenska språket. Modersmålet är även viktigt för att barnet ska kunna göra jämförelser mellan språken och för att stärka den kulturella identiteten.

Sedan 2012 är Trollhättans Stad ett finskt förvaltningsområde. Det innebär ett speciellt an- svar att erbjuda en del kommunal service på finska. Familjer med finska som hemspråk eller nära band till det finska språket erbjuds nu förskoleverksamhet med finskspråkig personal. 

Vill du veta mer om förskola med finskspråkig personal?

Kontakta förskolechefen på Vällingklockan
 Bernt Ljungquist

Telefon: 0520-49 79 30/070-205 15 27

E-post: bernt.ljungquist@trollhattan.se

 

 

Relaterad information

Senast granskad 2016-05-11 av Andreas Gleisner