Bättre integritetsskydd för barn och elever

I maj 2018 kommer en ny EU-lag att träda i kraft. Det handlar om det så kallade Dataskyddsförordningen och innebär en skärpning av de krav som ställs på Utbildningsförvaltningen när det gäller att hantera personuppgifter.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Syftet med lagen är att stärka och skydda barn- och elevers personliga integritet. På Utbildningsförvaltningen pågår redan förberedelserna inför den nya lagen.  

Ett led i arbetet är utbildning för de medarbetare inom förvaltningen som hanterar personuppgifter, som exempelvis betyg, klasslistor, elevhälsomaterial och liknande. Advokat Lars B Melin är en av landets ledande experter på personlig integritet och under en heldag höll han en utbildning som fokuserade på den nya lagen och vad den kommer att innebära för Utbildningsförvaltningen. 

 - I ett första läge handlar det om att göra en analys av vilka personuppgifter som hanteras av förvaltningen, utbilda personal och ta fram nya handlingsplaner och rutiner som gör att lagen följs, säger Lars B Melin. 

Han menar att en av de viktigaste skillnaderna är att hanteringen av personuppgifter - och framför allt känsliga sådana - kommer att regleras hårdare. Detta får konsekvenser för många delar av förvaltningens verksamhet, exempelvis betygssättning, åtgärdsprogram för enskilda elever, hantering av klasslistor, skolkataloger, men också information och marknadsföring på hemsida och i sociala medier. 

Utbildningsförvaltningen ligger i dagsläget relativt långt fram i arbetet med att anpassa verksamheten och rutinerna, och det pågår ett tiotal projekt med utredningar, kartläggning och åtgärdsförslag. Dessutom pågår ett arbete med att se över och förbättra informationsmaterial kring vilka personuppgifter som förvaltningen hanterar, samt hur hanteringen går till. 

- Den personliga integriteten är grundlagsskyddad inom EU, och i maj nästa år kommer det att ställas hårdare krav på alla myndigheter och kommuner. Det är viktigt att hela tiden ha med sig tänket, att integriteten hos barn- och elever måste skyddas i alla lägen, säger Lars B Melin.  

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Senast granskad 2017-08-16 av Andreas Gleisner