Barn- och elevhälsoplan pekar ut riktningen

I den barn- och elevhälsoplan som Utbildningsförvaltningen arbetar fram tas ett helhetsgrepp på arbetet med barn- och elevhälsa inom förvaltningens verksamheter. 

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Målet är att peka ut riktningen för hur både förebyggande insatser och stödåtgärder ska hanteras ute på skolorna. Birgitta Lundskog är chef för Området för elevstöd och modersmål, och den som leder processen med att skriva fram planen. 

– Vi har sett en efterfrågan ute i skolorna där personal och rektorer vill ha stadsövergripande riktlinjer kring elevhälsoarbetet, och i samband med skolinspektionens besök blev frågan aktuell igen. Vi räknar med att ha en plan färdig för implementering under april eller maj, säger Birgitta Lundskog.

Syftet med en Barn- och elevhälsoplan är att staka ut en stadsövergripande väg, en gemensam syn på hur arbetet med att främja barns och elevers hälsa ska bedrivas. De övergripande riktlinjerna grundar sig i skollagen, och kommer att anpassas till de lokala förhållanden som gäller ute på varje skola och enhet.

- Jag hoppas att den här planen kan bidra till att grundidén om att ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra hela förvaltningen, och att rektorer och personal kan hitta stöd för sitt lokala arbete, säger Birgitta Lundskog

Fokus ligger på att identifiera och främja friskfaktorer som bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse. Det gäller både elevhälsans uppdrag men också arbetet ute i klassrummen som sker varje dag. Också det är en faktor som Birgitta Lundskog pekar ut som viktig för att nå framåt med elevhälsoarbetet.

- Barns- och elevers hälsa är inte alls bara en fråga för elevhälsoteamen, utan något som berör alla som arbetar med barnen. När vi jobbar med elevhälsa och hälsofrämjande åtgärder ser vi alltid till hela människan, och fokuserar inte bara på svårigheterna som ska lösas, säger Birgitta.

Varje skola har ett visst friutrymme att anpassa sitt lokala arbete utifrån de ramar som ges i planen, men riktningen är tydlig och Birgitta Lundskog menar att det har stor betydelse att det råder en samsynk kring de grundläggande principerna inom hela förvaltningen.

- I planen försöker vi förtydliga vårt uppdrag så som lagstiftaren uttryckt det. Vi tolkar styrdokumenten och sätter lagen i ett sammanhang som betyder något för oss i Trollhättan. Då kan vi samla alla professioner i skolan och få dem att dra åt samma håll, och det är en nyckel till att nå framgång, säger Birgitta Lundskog.

Senast granskad 2015-02-26 av Andreas Gleisner