En grupp elever tar selfie

Förslag på skolförändringar för en mer jämlik skola i Trollhättan

Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan och förskolan. Men i Trollhättan - precis som i många andra städer - innebär skolsegregationen att barn och elever har olika möjligheter att lyckas, beroende på var de växer upp, och vilken skola de går på.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Att lyckas i skolan är en viktig förutsättning för varje människa att nå sin framgång i livet, att få ett arbete, försörjning och ett gott liv. Vi inom skolan har en skyldighet att erbjuda alla barn och elever en utbildning där alla har likvärdiga förutsättningar, oavsett var i Trollhättan man bor, säger Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i Trollhättan.

I juni 2019 gav politikerna i Utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag som kan minska effekterna av skolsegregationen och göra förutsättningarna för alla barn och elever i Trollhättan mer likvärdiga.

Längst ned på denna sida finns utredningen att ladda ned i sin helhet, som pdf-fil. 

-Vi har tittat på hur andra kommuner har gjort, och vi har tittat på forskning. De förslag vi nu lägger fram är sådant vi tror kan göra skillnad på riktigt ute i klassrummen, förändringar som gör att fler elever når målen i utbildningen, säger Karin Persson.

Barns och elevers bakgrund påverkar resultaten

Forskning visar att elevernas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för hur de lyckas nå målen i skolan. Elever vars föräldrar har hög utbildning och hög inkomst lyckas bättre än elever vars föräldrar har låg utbildning och låg inkomst. Studier har också visat att elever vars föräldrar har låg utbildning och låg inkomst ändå kan lyckas bättre om de går i en skola där de flesta andra elever har föräldrar med hög utbildning och hög inkomst. 

Skolan i Trollhättan är segregerad

Var tredje barn i Trollhättan har utländsk bakgrund, men segregationen i skolan gör att andelen elever med utländsk bakgrund närmar sig 100% på några skolor i staden. Skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund har dessutom svårt att hitta behöriga lärare.  Samtidigt finns andra skolor där nästan alla elever har svensk bakgrund, och föräldrar med hög utbildning och hög inkomst. Idag är andelen behöriga lärare lägst på de skolor med flest elever med mest omfattande behov.

Satsningar görs redan, men når inte ända fram

Utbildningsförvaltningen har under många år arbetat för att minska segregationen i skolorna och öka elevernas resultat. Det har handlat om ekonomiska resurser, mer personal, stöd av Skolverket och satsningar på att utbilda personalen. Trots det har inte elevernas resultat ökat tillräckligt mycket. 

En likvärdig skola är ett krav enligt skollagen

I skollagen och läroplanerna för grundskolan och förskolan står det att utbildningen ska vara likvärdig och anpassad till barns och elevers förutsättningar och behov. Skolan har också ett särskilt ansvar för de barn och elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. Om förslagen genomförs förväntas utbildningens likvärdighet i Trollhättan öka och skolsegregationen minska. Fler elever med ogynnsam socioekonomisk bakgrund och elever med utländsk bakgrund får en skolgång där fler klasskamrater har svenska som modersmål, vilket bidrar till att fler elever når målen i skolan.

Mer arbete återstår

En lyckad skolgång och genomförd utbildning ökar människors framtida möjligheter till ett gott liv med arbete och försörjning, och det är viktigt för hela Trollhättan att de unga som växer upp i staden känner framtidstro och delaktighet i samhällsgemenskapen.

-De åtgärder som vi föreslår är inte någon universallösning på problematiken med skolsegregation och likvärdighet i Trollhättans skolor men förslagen är det vi bedömer vara särskilt viktiga. Vi kommer säkert att behöva göra mer för att fortsätta resan mot en mer likvärdig skola, säger Karin Persson.   

Förslag på förändringar i Utbildningsförvaltningens utredning för ökad likvärdighet

Förslagen har stöd i skollag, läroplaner, Kommunfullmäktiges och Utbildningsnämndens mål, samt Utbildningsförvaltningens Helhetsidé

● Kronan åk F-9 görs om till en F-3 skola från och med augusti 2021. Totalt ca 210 elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna. Med skolskjuts kommer eleverna till sin nya skola på ca 20-25 minuter.

○Förslaget skulle minska skolsegregationen och öka blandningen av elever i Trollhättan. Fler elever får möjlighet till en skolgång där många klasskamrater har svenska som modersmål.

● Frälsegårdsskolan åk F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 110 eleverna i åk F-3 erbjuds i första hand plats på Kronan, och de ca 60 eleverna i åk 4-6 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna. Med skolskjuts kommer eleverna till sin nya skola på 20-25 minuter.

○ Förslaget skulle minska skolsegregationen och öka blandningen av elever i Trollhättan. Fler elever får möjlighet till en skolgång där fler klasskamrater har svenska som modersmål.

● Velanda skola F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 130 eleverna erbjuds i första hand plats på nya Sylteskolan.

○ Velanda skola är en liten skola som står inför stora kostnader för renovering eller nybyggnation. På nya Sylteskolan finns plats i moderna lokaler och förslaget gör det möjligt att minska bland annat kostnaderna för lokaler, till förmån för undervisningen. Med skolskjuts kommer eleverna till Sylteskolan på mindre än 15 minuter. Förslaget skulle minska skolsegregationen och öka blandningen av elever i Trollhättan.

● Välkomsten (mottagningsverksamhet för nyanlända) flyttas från Lyrfågelskolan.

○ Flytten gör det möjligt för Lyrfågelskolan att ta emot fler elever.

● Nya riktlinjer för hur elever erbjuds plats på de kommunala grundskolorna. Elever erbjuds plats och turordnas utifrån bland annat vårdnadshavares önskemål (val av skola) och elevens rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen).

○ Förändringen påverkar framför allt elever som idag tillhör Kronan och Frälsegårdsskolan, och innebär att dessa elever kan erbjudas plats på skolor i andra stadsdelar.

● Regler för skolskjuts ändras för elever i åk 7-9, så att de får rätt till skolskjuts om avståndet till skolan är 3 km eller mer. Tidigare krävdes ett avstånd på minst 4 km.

● En förändring av reglerna för barnomsorgsplacering, som gör det möjligt att erbjuda fler barn mer tid i förskolan, om deras språkliga utveckling kan gynnas av det.

○ Tidiga insatser är viktiga och för många barn är förskolan den enda plats där de använder det svenska språket.

● Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att flytta förskolan Stallet till Frälsegårdsskolans lokaler.

○ Förskolans lokaler är i dåligt skick. En flytt till Frälsegårdsskolan lokaler skulle kunna innebära att förvaltningen undviker stora kostnader för renovering och nybyggnation.

● Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att flytta Hälltorpskolans verksamhet till Strömslundsskolan F-6 och låta förskolan Mioäpplet ta över lokalerna.

○ Hälltorpskolan är en mycket liten skola med ca 100 elever, vilket gör den svår att organisera både ekonomiskt och pedagogiskt. Det finns ett ökande behov av förskoleplatser i området, och med större lokaler kan Mioäpplet ta emot fler barn. 

● Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att införa förskolebuss som möjlighet för att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen. Bussarna kan också möjliggöra att på ett snabbt sätt möta behov av förskoleplatser på ett mer flexibelt sätt.

Utbildningsförvaltningen vill även utreda förslag som gör det möjligt för vissa elever att få mer tid på fritidshem. Orsaken är att undervisningen på fritidshemmen skulle kunna gynna vissa elevers språkutveckling och deras sociala utveckling.

Vad händer nu?

De förslag som tas upp här är just förslag, och inte något som redan är bestämt. Det är politikerna i Utbildningsnämnden som kan ta besluten. Det är planerat att ske på Utbildningsnämndens sammanträde den 27 oktober. Då kan politikerna välja att genomföra en, flera, eller alla åtgärder.  De kan också välja att inte genomföra något av förslagen, eller att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra förändringar i de förslag som nu finns, för beslut senare under hösten eller vintern.

Dialogforum

Utbildningsförvaltningen har genomfört tre dialogforum via stadens Youtubekanal. I tre direktsända program har ansvariga tjänstemän och politiker svarat på frågor om utredningen och beskrivit bakgrund och syfte med förslagen. 

Länk till dialogforum. 

Bakgrund till utredningen

I juni 2019 gav politikerna i Utbildningsnämnden tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att se över den kommunala skolorganisationen.  Uppdraget var bland annat att minska antalet kommunala skolor för att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola i Trollhättan. Förvaltningen fick även i uppdrag att se över reglerna som styr hur det fria skolvalet går till, och hur elever som inte gör ett val av skola erbjuds plats på en skola.

Forskning inom området, och andra kommuners arbete för att minska segregationen i skolan visar att det finns många förändringar som är möjliga att genomföra. Att slå ihop skolor, eller att stänga skolor kan påverka människors vardag och förändra möjligheten att leva och verka i en stadsdel eller i ett samhälle. Därför har förvaltningen vägt för- och nackdelar med varje förslag och försökt hitta de åtgärder som ger stor effekt och är viktiga att genomföra för att fler barn och elever i Trollhättan ska lyckas bättre i skolan.

Ladda ned utredningen

I Utbildningsförvaltningens utredning finns varje förslag med en längre motivering och beskrivning av effekterna.

Om du vill läsa hela utredningen finns den att ladda ned som pdf-fil här. 

Du kan ställa frågor om utredningen genom att skicka e-post till utbildning@trollhattan.se 

 

elever tittar på en ipad

Beslut om åtgärder för likvärdig skola

Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 27 oktober att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor.

Bilden föreställer barn i en skolkorridor.

Dialogforum - Frågor och svar om likvärdig skola

Förvaltningen har tagit fram förslag för en ökad likvärdighet i Trollhättans Stads skolor. I tre direktsända dialogforum svarade ansvariga tjänstemän och politiker på frågor och berättade om bakgrund och syfte med förslagen.

Senast granskad 2020-10-27 av Andreas Gleisner