Bilden föreställer ett flertal barn som står på en skolgård. Alla barnen har regnkläder i olika färger på sig. I förgrunden syns några barn som står i en ring och i bakgrunden syns lekande barn.

Mioäpplet

Välkommen till en nystartad förskola på Hälltorpsområdet!

Person
Rektor Annika Elmby Bengtsson 0520-49 64 44 0733-48 87 23
Enhet Mioäpplet Ingrid Marie-vägen 70 461 58 Trollhättan 0520-49 59 02 / 0733-48 99 64

Förskolan Mioäpplet har fem avdelningar, Smultronet 1-4 år, Vinbäret 1-4 år, Hallonet 1-4 år, Krusbäret 1-4 år och Körsbäret 4-5 år.

Verksamheten

Vi på förskolan Mioäpplet tror på en förskola som vilar på en demokratisk grund, där barnen är utgångspunkten för förskolans utformning och innehåll. Barnen ska känna delaktighet och få känslan av att kunna påverka sin vardag på Mioäpplet. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som vi trivs i och som bidrar till både barns och vuxnas lärande och kunskapsutbyte.

För att knyta ihop vår verksamhet till ett helt äpple, som symboliserar vårt förhållningssätt i verksamheten, så har vi valt fyra ledord för att göra det ännu tydligare och de blir då fyra stycken äppleklyftor som tillsammans blir vårt äpple. Det kompetenta barnet, miljön som den tredje pedagogen, pedagogisk dokumentation, utforskande projektarbeten.
Genom tron på det kompetenta barnet vill vi ge barnen en känsla av att tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi ser barnens likheter och olikheter som en tillgång, barn kan och vill lära på sitt egna sätt.

Miljön har en stor del i förskolan och hur vi tillsammans med barnen skapar möjligheter att upptäcka och utforska på. Miljön behöver vara tillgänglig för att ge barnen en variationsrik och föränderlig miljö för att på så sätt använda den på olika sätt utifrån barns och situationers olikheter. Vi tror på miljön som den tredje pedagogen, på så sätt att vi just tillsammans med miljön kan skapa mötesplatser för barn och vuxna att utveckla sitt lärande tillsammans på ett lekfullt sätt.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barns lärande och utveckling i förskolan samt verksamhetens utveckling. Vi vill göra dokumentationen synlig för er föräldrar men även för barnen, detta för att göra dem delaktiga och medvetna om sitt eget lärande. Att kunna följa sin vardag i bilder på väggarna där man ser sina kompisar och en själv samspela är ett sätt att synliggöra för barnen vad som händer. Samtala och sätta ord på vad man gjort till exempel dagen innan är stort för många barn.

I projekten vi arbetar med fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer samt situationer där barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska i samspel med andra. I den pedagogiska dokumentationen synliggör vi lärprocesserna i barngruppen inom projektet men även i den dagliga kommunikationen och samspelet.

I projekten är det utgångspunkt ur barnens intressen men för att tydliggöra för oss vuxna och för verksamheten så har vi hela tiden med oss läroplanen i tankarna för att på ett bra sätt knyta ihop vår verksamhet med de kommunala och statliga målen/kraven.

Avdelningar

  • Körsbäret tel. 0520-495944 / 0733489464
  • Krusbäret tel. 0520-495905 / 0728868905
  • Hallonet tel. 0520-495902, 0733489964
  • Vinbäret tel. 0520-495904 / 0728868904
  • Smultronet tel. 0520-495903 / 0733489965
Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner