Lärare och elev

Specialpedagogik

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen, och kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I specialpedagogens arbetsuppgifter ingår också att fördela resurser för barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Specialpedagog

Specialpedagoger verkar för att utveckla lärande miljöer som kan möta alla barns/elevers olika styrkor, behov och förutsättningar.

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO