Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett redskap för elever i grundskolan och ska hjälpa eleven att se och förstå sitt eget lärande. För elever som riskerar att inte uppnå målen i ett ämne skall ett åtgärdsprogram upprättas. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Åtgärdsprogram

Enligt skollagen ska skolan ta fram åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd och riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. I åtgärdsprogrammet ska det bland annat framgå vilka behov en elev har och hur dessa ska tillgodoses. Det är rektorn som beslutar om åtgärdsprogram.

Skolan är enligt skollagen skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd, men det som skrivs i åtgärdsprogrammet för en elev utgör inte lag.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande. Den individuella utvecklingsplanen tydliggör också vilka mål eleven har, och vad som krävs för att uppnå målen.

Målen för varje elev sätts i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev, och följs bland annat upp på utvecklingssamtalen där elev, lärare och vårdnadshavare deltar.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal där elev, vårdnadshavare och lärare deltar anordnas minst en gång per termin. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och behov, samt måluppfyllelse. Parterna planerar elevens fortsatta utveckling i samverkan. Det är överenskommelserna från samtalet som ska dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. 

Betyg och omdömen

Skriftliga omdömen ges terminsvis från och med höstterminen i årskurs ett. De skriftliga omdömena ska vara ett komplement vid utvecklingssamtalen. Betyg sätts från årskurs sex i grundskolan. 

Det ska finnas en likvärdighet i betyg och bedömning i kommunens skolor och därför arbetar grundskolornas lärare tillsammans med uppgifter kring kunskapssyn och bedömning. Betygen ska spegla elevernas kunskap och betygssättningen granskas särskilt i relation till skolornas resultat i de nationella proven.

Senast granskad 2018-02-13 av AGNOLO