Friluftsplan Trollhättan, remissversion

Inbjudan till samråd - Friluftsplan för Trollhättans Stad. Remissperioden är fastställd till 1 juni – 31 augusti 2020.

Person
Områdeschef idrott och friluftsliv Robert Stenberg 0520-49 78 71
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Den nu gällande Friluftsplanen för Trollhättans Stad antogs av Kommunstyrelsen år 2000, vilket innebär att planen inte har den aktualitet som krävs för att utgöra ett fullgott planerings- och beslutsunderlag för utvecklingen av Trollhättans kommun.

Friluftsplanen ska beskriva och avgränsa områden av stort värde för friluftslivet och utgöra beslutsunderlag i de fall då friluftslivet ställs mot andra intressen.

Ett arbete med revidering och uppdatering av en ny friluftsplan har pågått sedan hösten 2019 och en remissversion är nu framtagen. 

Friluftsplan Trollhättan - remissversion

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra och samordna remissförfarandet och under året återkomma med ett förslag där synpunkter från remissinsatser och enskilda har beaktats. Beslut om antagande av Friluftsplan för Trollhättans Stad omfattande hela kommunen tas av Kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningen inbjuder förvaltningar, myndigheter, organisationer och andra aktörer med intresse inom området, att inkomma med synpunkter på förslaget till Friluftsplan för Trollhättans Stad.

Remissperioden är fastställd till 1 juni – 31 augusti 2020.

Yttranden ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 augusti 2020, skriftligen via e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen, kulturfritid@trollhattan.se  eller via post till Kultur- och fritidsförvaltningen, Trollhättans Stad, 461 83 Trollhättan.

Senast granskad 2020-05-27 av Jenny Persson