Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Torsbohallen

Taxor för Torsbohallen, gäller från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Torsbohallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/ tim 75 100 150
Idrottshall match ungdom/ tim 115    
Endast omklädningsrum  30 40 55

 

Konstgräsplan träning/
match utan entré

Taxa1 Taxa 2 Taxa 3
V 44 - 15 exkl. omklädningsrum/tim - enhetstaxa 340 340 340
V 16 - 43 exkl omklädningsrum/tim 100 120  210 

Konstgräsplanen och idrottshallen disponeras av Strömslundsskolan och Paradisskolan under skoltid 08.00 - 16.00

Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa v 16-43

Taxdefinitioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Arrangemang och tävlingar med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3. 

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr per timma exklusive moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt/ abonnemang krävs att man fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 
Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2019-01-04 av Carin Pettersson