Taxa Slättbergshallen

Taxor och avgifter från och med 1 januari 2017

Person
Anläggningschef SlättbergshallenPatric Engström 0520-49 64 60
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Slättbergshallen - säsong

A-hall (bandy)

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré/ tim
150 180 370 550 1 100
Träningshyra/ tim 130 160 265 395 840
Träningshyra/ tim t.o.m. v 43 inkl. omklädningsrum
(vecka beroende på fastställd säsong, se definitioner)
2 500

 

B-hall (ishall)

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré/ tim
150 180 370 550 1 100
Träningshyra/ tim 130 160 265 395 840

 

C-hall

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Arrangemang/match
utan entré/ tim
110 130 210  330 650

 

Omklädningsrum

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Icke säsong/ tim 55 75 95 140 210

 * Trollhättans skolor erhåller taxa 1 i samtiga hallar under bokningsbar tid på vardagar.

TAXEDEFINITIONER SLÄTTBERGSHALLEN

Taxa 1
All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2
All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3
Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4
Abonnemang av företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Taxa 5
Externa hyresgäster utanför Trollhättans kommun

Arrangemang
Vid arrangemang debiteras enligt ovanstående taxedefinitioner med gällande taxa. Därutöver debite-ras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget.
Arrangemang/ tävling med entré debiteras med 15% av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 tim. Tid över 3 tim debiteras enligt taxa 3.
För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15% av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning
Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse
För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader
Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt/ abonnemang
För att teckna kontrakt/ abonnemang krävs att man fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Säsong
Period som fastställs i anslutning till beslut om öppethållande vid Kultur- och fritidsnämndens anlägg-ningar. På tider utanför fastställd säsong tas driftskostnadstäckning ut.

Övriga villkor
Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.
Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad: 2016-11-22 av: Carin Pettersson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)