Frågor och svar om övergångsställen och gångpassager

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vad är skillnaden mellan ett övergångsställe och en gångpassage?

Ett övergångsställe ska vara både skyltat och markerat med vägmarkering i gatan. Vid ett övergångsställe är bilisterna skyldiga att lämna företräde för fotgängare. Gångpassager kan se ut på lite olika sätt. I den enklaste formen är det bara nedsänkt kantsten så att personer med rollatorer, barnvagnar, permobilar och rullstolar med mera får det lättare att korsa gatan. Vi eftersträvar att en gångpassage skall vara av samma standard som ett övergångsställe förutom skyltningen och målningen. Vid en gångpassage är bilisterna inte skyldiga att lämna företräde för fotgängare.

Vad är skillnaden mellan ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat, med röd/grön gubbe. Ett obevakat övergångsställe saknar trafikljus.   Vi har även släckta signaler med övergångställesskyltar som är tänkta att de personer som behöver extra stöd att korsa gatan (äldre, synsvaga) tänder upp och ger röd signal för bilarna. Nät signalen är släckt gäller väjningsplikten som vanligt emot fotgängare och alla bilar ska stanna och släppa fram den fotgängare som vill korsa gatan.

Vilka regler gäller vid obevakade övergångsställen?

Den 1 maj 2000 infördes lagen om väjningsplikt för fotgängare mot gående på obevakade övergångsställen (zebralagen).  

I trafikförordningen står det bland annat:

  • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående som gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det. (3 kap. 61 §).
  • Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (3 kap. 5 §). 
  • Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig. (7 kap. 4 §).  

Vad var avsikten med zebralagen?

Avsikten med lagen var att förbättra framkomligheten för gående och handlar inte om säkerhet.

I förslaget till regeringen från Kommunikationsdepartementet (Ds 1997:13) står det: ”Övergångsställen bör i huvudsak anläggas för att öka gåendes möjlighet att korsa en gata eller väg med stark trafik. Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas av trafiksäkerhetsskäl utan för att öka framkomligheten för fotgängare. Utformningen av de passager som anläggs bör däremot vara sådan att gående och cyklister inte riskerar att dödas eller allvarligt skadas.”

Är övergångsställen trafiksäkra?

Nej, övergångsställen är inte trafiksäkra. Faktiskt är det så att risken att skadas i en trafikolycka är dubbelt så stor när man korsar gatan vid övergångsställen än på platser utan övergångsställen.   Men har inte övergångsställena blivit säkrare sedan vi fick lag om att alla bilförare ska stanna för gående? Nej, det är faktiskt tvärtom. Antalet fotgängare som skadats i olyckor har ökat sedan lagen infördes.   Men övergångsställen bidrar ju till att bilisterna måste hålla igen sin hastighet? Övergångsställen är inte hastighetsdämpande. Det är till och med så att en del bilförare ökar hastigheten när de ser gående vid övergångsstället. Detta för att tydligare markera sin avsikt att inte stanna.

Jag känner mig tryggare vid övergångsställen. Varför tar ni då bort dem?

Den falska tryggheten är ett av problemen med övergångsställen eftersom detta bidrar till att övergångsställen är en farligare plats att korsa gatan på.   Men dom flesta stannar ju faktiskt vid övergångsställen. Varför kan vi då inte ha dom kvar? Innan den nya lagändringen så stannade få bilförare för att släppa fram gående. Idag är det fler som stannar, men fortfarande alltför få. På platser med hög hastighet eller få gående är det ännu färre än hälften som stannar. En situation där hälften av bilisterna stannar och hälften inte gör det är egentligen den farligaste trafiksituation vi kan ha.

Om det inte finns några övergångsställen - kommer då inte fotgängarna att gå överallt?

Vi ser inga problem med att gående själva tar beslut att korsa gatan där de vill så länge det finns en målpunkt och de korsar gatan på ett säkert sätt. I till exempel Centrum med så mycket butiker och verksamheter finns behovet att korsa gatan överallt medan det på gator med färre målpunkter räcker att korsa gatan där en anlagd passage finns (i form av ett övergångsställe eller en gångpassage).

Varför tar ni bort övergångsställen?

I Sverige har vi ovanligt många övergångsställen om man jämför med andra liknande länder, till exempel Norge och England. I dessa länder, som har samma trafikregler vid övergångsställen som vi, är det mycket större andel som bilförare som stannar för att släppa fram gående vid övergångsställen än i Sverige. I Norge och England anläggs övergångsställen framförallt på gator med mycket trafik och där det korsar mycket folk. Genom att ta bort övergångsställen som ligger på gator med liten trafik kan vi öka bilisternas uppmärksamhet på de övergångsställen som finns kvar, och därmed få övergångsställen som verkligen fungerar.

Men övergångsställen behövs ju på barnens skolvägar?

Övergångsställen på skolvägar har ofta upplevts som en garanti för att skolvägen är säker. Att det skulle vara så är inte säkert. Till exempel visar internationella undersökningar att olycksrisken även för barn var dubbelt så stor när de korsade vägen vid övergångsställen. Vi är medvetna om att många föräldrar och barn ser övergångsställena som en stor trygghet och prioriterar därför hastighetsnedsättande åtgärder vid övergångsställen på barns skolvägar. Då vet vi att vi får en garanterat hög trafiksäkerhet.

Senast granskad 2019-02-12 av Clara Bengtsson