Trollhättans Resecentrum

Utbyggnaden av dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered blev färdigt i december 2012. I samband med dubbelspårets utbyggnad med allt fler pendeltåg och resenärer blir ett attraktivt, lättillgängligt, väl fungerande och tryggt resecentrum som nav för kollektivtrafiken allt viktigare. Detta stimulerar också till ökat kollektivresande vilket ger en väsentligt minskad miljöbelastning och bidrar till att nå miljömålen, framförallt klimatmålet.

Person
Planeringssekreterare Göran Carlsson 0520-49 79 62
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En förprojektering inför detaljplan genomfördes våren 2009. Resultatet redovisas nedan i rapporten ”Trollhättans Resecentrum – Förprojektering inför detaljplan, 2009-08-25”.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2009 att rapportens alternativ 3C (gångbro) ska ligga till grund för detaljplanearbete. Alternativet redovisas nedan i filen ”Alt 3C gångbro”.

Trollhättans Resecentrum – Förprojektering inför detaljplan, 2009-08-25

Alternativ 3C gångbro

Förprojekteringen och efterföljande detaljplanering gjordes för att bland annat uppnå följande till ett ökande antal resenärer:

  • En tydlig och trygg angöring av busstrafiken och övrig angöringstrafik med taxi och bil,
  • Tillräckliga cykel- och bilparkeringar samt tydliga och trygga gångstråk.
  • Samlat belägna och överskådliga busshållplatser
  • Tydligare gångstråk till två stora målpunkter, Högskolan Väst och Centrum
  • Förbättrade möjligheter, t ex genom en gångbro, för att nå Resecentrum från andra sidan spåren så att den obebyggda marken ska kunna användas för parkering.
Senast granskad 2014-10-24 av Joakim de Blanche