Slussport i Trollhättan, med text "Nya slussar i Trollhättan. För framtidens infrastruktur"

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket ska bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan är beräknad till år 2025/2026. Nuvarande slussar passerar sin tekniska livslängd 2030. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats år 2031.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det här händer just nu

  • Trafikverket utreder var de nya slussarna kan placeras och har tagit fram tre förslag på möjliga dragningar i Trollhättan.
  • Trafikverket arbetar vidare med utredningar kring de olika dragningsalternativen. 
  • Hösten 2021 presenterar Trafikverket sitt utredningsunderlag. Då hålls ett samråd där allmänheten kan lämna in synpunkter. 

Läs mer hos Trafikverket

Trollhättans slussar är en viktig del av Vänersjöfarten. 

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Trafikverket utreder var de nya slussarna kan placeras och har tagit fram tre förslag på möjliga dragningar i Trollhättan. Läs mer om dragningarna hos Trafikverket.

Trafikverket arbetar vidare med utredningar kring de olika dragningsalternativen och under hösten 2021 redovisas allt underlag. Då håller Trafikverket också ett samråd där berörda har möjlighet att ta del av allt utredningsmaterial och tycka till om de olika alternativen. Samrådet är en del i processen inför en ansökan om tillstånd för byggnationen hos Mark- och miljödomstolen. Efter samrådet ska Trafikverket betämma sig för vilket alternativ de ska förorda när ansökan går in till domstolen. Läs vidare under Tidplan för mer information om hur processen framåt ser ut.

Oavsett var de nya slussarna placeras påverkas Trollhättan och trollhätteborna – innan, under och efter byggfasen. Trollhättans Stads roll i projektet är att värna Trollhättans och trollhättebornas intressen utifrån flera olika perspektiv, bland annat:

  • Hur invånare påverkas på kort och lång sikt
  • Hur kulturmiljöer och byggnadsminnen påverkas
  • Hur rekreations- och naturområden påverkas
  • Hur besöksnärings och turistattraktioner påverkas

2020-2021        
Trafikverket utreder var slussarna kan placeras. Utredningarna ligger till grund för fortsatt arbete. Under hösten 2021 presenterar Trafikverket allt utredningsmaterial kopplat till de olika dragningarna. I samband med det hålls också ett samråd där de som blir berörda har möjlighet att tycka till om de olika förslagen.

2021-2025        

Trafikverket planerar för att ansöka om miljötillstånd hos mark-och miljödomstolen i december 2021. De räknar med att kunna få ett tillstånd våren 2024. Parallellt med det projekterar de inför byggstart. I detta arbete ingår att genomföra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar som råder på de olika platserna. De analyserar resultat från undersökningar för att säkerställa att projektets mål kan uppnås.

När Trafikverket ansöker om miljötillstånd för byggnationen av slussarna så behöver de ett planbesked. Trafikverket söker planbesked för den dragning som de tycker är det bästa alternativet, utifrån de utredningar som gjorts och samrådet som varit. Att ge planbesked hanteras och beslutas politiskt av Trollhättans politiker. 

När ett beslut om planbesked har fattats är det Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad som startar ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnationen av de nya slussarna.    

2025/2026       
Byggstart

2030-2032        
Den nya slussleden är klar och dagens slussar avvecklas.   

Kontakta gärna Trafikverket om du har frågor eller funderingar om projektet. 

Stein Kleiven
Projektchef

Trafikverkets kontaktcenter
De kan svara måndag–fredag klockan 8.00–16.00.

Om du har frågor eller funderingar kring projektet och hur det påverkar Trollhättan är du välkommen att ta kontakt. 

Johan Bengtsson,
Samhällsbyggnads- och utvecklingschef, Trollhättans Stad
E-post: johan.bengtsson@trollhattan.se

Övergripande information om projektet hos Trafikverket

Trafikverket informerar om projektet med nya slussar i Trollhätte kanal i sin helhet.

Nyhetsuppdateringar från projektet hos Trafikverket

Trafikverket uppdaterar löpande med nyheter från projektet. Läs mer om vad som är på gång just nu!

Senast granskad 2021-06-02 av Josefin Åkesson Bengtsson