Slussport i Trollhättan, med text "Nya slussar i Trollhättan. För framtidens infrastruktur"

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade 2018 att Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket ska bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan är beräknad till 2025/2026. Nuvarande slussar passerar sin tekniska livslängd 2030. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats 2031.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trollhättans slussar är en viktig del av Vänersjöfarten. 

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

2020-2021        
Trafikverket utreder var slussarna kan placeras och tar fram ett huvudalternativ som ligger till grund för fortsatt arbete.

2021-2025        
Trafikverket projekterar och ansöker om tillstånd inför byggstart. I detta arbete ingår att genomföra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar som råder på de olika platserna. Man analyserar resultat från undersökningar för att säkerställa att projektets mål kan uppnås.

2025/2026       
Byggstart

2030-2032        
Den nya slussleden är klar och dagens slussar avvecklas.   

  • Trollhättans Stad deltar som en part i projektet tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket.
  • När beslut är fattat om var slussarna ska placeras påbörjas en detaljplaneprocess hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.
    • I planprocessen kommer miljökonsekvenser och skyddsåtgärder för så väl byggnationen som framtida drift belysas.
  • Information och kommunikation om projektet till trollhättebor samordnas mellan Trafikverket och Trollhättans Stad.
    • Uppdaterad information hittas alltid på trollhattan.se respektive trafikverket.se 
    • De som blir särskilt berörda av projektet blir kontaktade längre fram i processen för delaktighet och dialog. 

Kontakta gärna Trafikverket om du har frågor eller funderingar om projektet. 

Stein Kleiven
Projektchef

Trafikverkets kontaktcenter
De kan svara måndag–fredag klockan 8.00–16.00.
Senast granskad 2020-09-08 av Josefin Åkesson Bengtsson