Båt som slussar i slussarna i Trollhätte kanal

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan är beräknad till år 2025/2026. Nuvarande slussar anses passera sin tekniska livslängd 2030. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats år 2030.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det här händer just nu


 

Utredning om befintlig sträckning för ny slussled klar - nytt samråd nästa år

Nu är Trafikverkets kompletterande utredning om att bygga ny slussled i befintlig sträckning klar och finns att läsa på Trafikverkets hemsida. Under första halvan av 2023 blir det ett nytt samråd för placering av ny slussled i Trollhättan. Fortsätt läsa hos Trafikverket.

Nu har Trafikverket publicerat yttrandena från samrådet i Trollhättan. Läs samrådsredogörelsen hos Trafikverket. 

Nya slussar i befintlig sträckning utreds ytterligare

Trafikverket utför nu kompletterande utredningar på möjligheten att bygga nya slussar i befintlig sträckning, det vill säga där slussarna är placerade idag. Utredningarna ska vara klara efter sommaren. Läs mer hos Trafikverket. 

Samråd om förslag på placering av nya slussar i Trollhättan

Trollhättans samråd avslutades den 20 februari 2022. Härnäst ska de inkomna synpunkterna ställas samman och bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på Trafikverkets hemsida. Samrådsredogörelsen för Trollhättan blir klar efter sommaren. Läs mer hos Trafikverket. 

Trollhättans Stads yttrande i Trafikverkets samråd för nya slussar

I Trollhättans Stads yttrande i samrådet för nya slussar i Trollhättan, som kommunstyrelsen beslutade om 16 februari, fastslås att staden inte har för avsikt att ta ställning till föreslagna alternativ och att ett nytt samråd bör genomföras efter resultat av de kompletterande utredningar som Trafikverket inlett. 

Läs mer om Trollhättans yttrande


Frågor och svar


 

Trollhättans slussar är en viktig del av Vänersjöfarten. 

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Trafikverket har identifierat två möjliga dragningar för de nya slussarna i Trollhättan i sin lokaliseringsutredning. Under våren utreder Trafikverket också möjligheten att bygga i befintlig sträckning. Läs mer hos Trafikverket. 

Läs mer om processen framåt här nedanför. 

2020-2022        

Trafikverket utreder var slussarna kan placeras. Utredningarna ligger till grund för fortsatt arbete. Under hösten 2021 presenterar Trafikverket allt utredningsmaterial kopplat till de olika dragningarna. I samband med det hålls också ett samråd där de som blir berörda har möjlighet att tycka till om de olika förslagen. I samrådet gör kommunstyrelsen ett yttrande och ställningstagande till de olika alternativen som Trafikverket lagt fram. Efter samrådet gör Trafikverket en samrådsredogörelse med svar på synpunkter som kommit in under samrådstiden. Därefter fattar Trafikverket ett beslut om vilket alternativ till dragning som de går vidare med. 

2022-2025        

Trafikverket planerar för att ansöka om miljötillstånd hos mark-och miljödomstolen under 2022. De räknar med att kunna få ett tillstånd våren 2024. Parallellt med det projekterar de inför byggstart. I detta arbete ingår att genomföra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar som råder på de olika platserna. De analyserar resultat från undersökningar för att säkerställa att projektets mål kan uppnås.

När Trafikverket ansöker om miljötillstånd för byggnationen av slussarna så behöver de ett planbesked. Trafikverket söker planbesked för den dragning som de tycker är det bästa alternativet, utifrån de utredningar som gjorts och samrådet som varit. Att ge planbesked hanteras och beslutas av Trollhättans politiker. 

Om ett beslut om planbesked har fattats är det Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad som startar ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnationen av de nya slussarna.    

2025/2026       
Byggstart

2030-2032        
Den nya slussleden är klar och dagens slussar avvecklas.  

Det går delvis att utläsa i lokaleringsutredningen som Trafikverket har gjort, som bygger på Trafikverkets utredningar och bedömningar. Oavsett var de nya slussarna placeras påverkas Trollhättan och trollhätteborna – innan, under och efter byggfasen. Trollhättans Stad går under samrådstiden igenom underlaget från Trafikverket för att göra en bedömning om hur den lokala påverkan ser ut utifrån olika perspektiv i de olika dragningarna, bland annat: 

  • Hur invånare påverkas på kort och lång sikt
  • Hur kulturmiljöer och byggnadsminnen påverkas
  • Hur rekreations- och naturområden påverkas
  • Hur besöksnärings och turistattraktioner påverkas

Den bedömningen ligger sedan som grund för det yttrande som beslutas om i kommunstyrelsen. 


Mer om projektet


 

Projektinformation hos Trafikverket

Läs mer om projektet med nya slussar hos Trafikverket

Senast granskad 2022-10-12 av JOSÅKEBEN