Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade 2018 att Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan är beräknad att ske 2025 eller 2026. De gamla slussarnas passerar sin tekniska livslängd 2030. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats 2031.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trafikverket ska nu tillsammans med Sjöfartsverket under 2020 påbörja en lokaliseringsutredning som ska avgöra vilken stäckning en ny slussled i Trollhättan kommer att få. Därefter påbörjas en projektering som kommer klarlägga vilka hus som eventuellt kommer att behöva lösas in och rivas. I Trollhättans översiktsplan finns en tidig skiss på en ny slussled öster om nuvarande slussled men Trafikverket har även studerat en slussled väster om nuvarande slussled.

Parallellt med att projekteringen påbörjas kommer en detaljplaneprocess på Samhällsbyggnadsförvaltningen startas. I planprocessen kommer miljökonsekvenser och skyddsåtgärder för så väl byggnationen som framtida drift belysas. Trafikverket kommer dessutom behöva söka tillstånd hos mark-och miljödomstolen för att bygga i vatten.

Denna sida kommer att uppdateras med att ny information under hela projektet. Trollhättans Stad tillsammans med Trafikverket kommer bjuda in till möte med berörda när mer samlad information finns.

Läs mer hos Trafikverket

Senast granskad 2020-03-09 av Josefin Åkesson Bengtsson