Ett fotomontage som visar hur den nya bron ser ut

Lilla Spiköbron, samråd

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet pågick fram till den 4 januari 2019.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad planerar att ersätta befintlig gång- och cykelbro (Lilla Spiköbron) mellan Prästskedesholmen och Mossberget med en ny bro i samma läge. Bron finns vid Spikön i anslutning till Göta älv och Trollhätte kanal, nära Trollhättans centrum.

Utbyggnad av ny bro samt rivning av befintlig förutsätter arbeten i vatten. Åtgärderna innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken varför Staden ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Senast granskad 2020-12-15 av KATLOO