Illustration som visar Olof Palmes gata och Betty Backs park efter ombyggnationen. Illustration Liljewall arkitekter

Olof Palmes gata byggs om

Under våren 2021 kommer en upprustning av Olof Palmes gata mellan Österlånggatan och Strandgatan att påbörjas. Såväl Trollhättan Energi som Trollhättans Stad kommer att utföra arbeten utmed sträckan med start under första veckan i maj.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vad kommer att hända?

Olof Palmes gata mellan Österlånggatan och Storgatan

Trollhättans Stad ska plattsätta trottoarer och bygga om den befintliga trappan. Trappan ska tillgänglighetsanpassas med en ramp. Entrén till Betty Backs park i hörnet mot Storgatan kommer att göras om. Vi vill skapa en tydligare entré in till parken. Målsättningen är att arbetena mellan trappan och Österlånggatan ska vara klara innan juli i år.

Olof Palmes gata mellan Storgatan och Strandgatan

Trollhättan Energi ska utföra en VA-sanering. Det innebär att gamla och uttjänta ledningar ska bytas ut. Dag- och spillvattenledningar ska separeras för att ge bättre förutsättningar för en korrekt hantering av dessa flöden.

Eftersom ledningarna i detta område ligger väldigt djupt, kommer det att innebära omfattande schaktarbeten med stora schaktgropar som en direkt följd. Stora mängder jord- och bergmassor kommer att behöva transporteras från platsen. När VA-saneringen är utförd kommer Trollhättans Stad att återställa ytskikten.

Dessa arbeten är planerade att påbörjas under våren och om allt går enligt plan, ska det vara klart under senare delen av hösten i år.

Arbetena kommer att innebära långvariga trafikavstängningar utmed den aktuella sträckan.Vår intention är att det ska finnas tillgänglighet till berörda entréer i området under byggtiden. Det kan dock bli nödvändigt att behöva stänga av helt under kortare tid.

Det kommer att bli stökigt och rörigt under ombyggnationen och vi hoppas på allmänhetens förståelse för att det är så. Förhoppningsvis kommer allt att bli väldigt bra och fint när det är klart!

Vi kommer inom kort att återkomma med information om mer exakta tidpunkter för när de olika arbetena kommer att genomföras.

Senast granskad 2021-04-28 av Yvonne Ström