Kartbild med en röd linje som visar den sträcka som gång- och cykelvägen ska anläggas utmed.

Ny gång- och cykelväg utmed Överbyvägen

Under andra veckan i september kommer vi att påbörja arbetet med att anlägga en gång- och cykelväg längs med Överbyvägen. Arbetet beräknas vara färdigt under november år 2020.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den planerade gång- och cykelvägen, som är en del av Trollhättans cykelplan, är tänkt att skapa ett stråk så att man lättare kan ta sig mellan de olika delarna av Överby köpcentrum. Denna sträcka är särskilt viktig då gång- och cykeltrafikanter idag går oskyddade utmed vägen till norra Överby.

Den nyanlagda gång- och cykelvägen blir cirka 650 meter lång och ansluts i ena änden till den befintliga gång- och cykelväg som byggdes i samband med anläggningen av Lalyckevägen och i andra änden till den gång- och cykelväg som går längs med Ladugårdsvägen.

Trafiken kommer att vara en stor utmaning under byggtiden. De båda rondellerna är hårt belastade. Vår entreprenör kommer att göra allt de kan för att minst ett körfält i såväl den södra som den norra Överbyrondellen kommer att vara öppna för trafik under hela projektets gång. Tidvis kommer det dock att vara trafikstörningar omkring dessa rondeller.

Senast granskad 2020-09-10 av YVOSTR