Upprustningsarbeten och ny gång- och cykelbana på Oscarsbron

Vi planerar för en renovering av Oscarsbron med start 2022. I arbetet ingår också lösningar för en förbättrad trafiksituation för gående och cyklister samt en ny gång- och cykelbana över bron.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: detaljprojektering pågår. 

Om projektet

Bakgrund

Oscarsbron, med byggår 1969, är i behov av underhåll. Det är främst avvattningen och skador/angrepp på betongkonstruktionen som står i fokus för underhållsarbetet. De räcken som finns längs bron är heller inte godkända enligt moderna krav. Det finns sedan tidigare även planer på att förbättra cykelförbindelsen mellan de västra stadsdelarna och centrum längs denna vägsträcka. Idag slutar Landbergslidens gång- och cykelbana vid det västra brofästet och man får cykla i blandtrafik tills man vid Åkersbergsvägen återigen kan cykla separerat från biltrafiken.

Det här ska göras

  • GC-väg på den norra sidan på Oscarsbron, separerad från körbanan
  • Kantbalksbyte och nya räcken på bron
  • Avvattning från bron
  • Trafiksäkra passagen för gående och cyklister mellan Oscarsbron och Åkerbergsvägen
  • Ny beläggning på bron

Genomförande

  • Utredningsskede januari 2022
  • Detaljprojektering april 2022
  • Upphandling maj 2022
  • Genomförande start september 2022
  • Projektet klart våren/sommar 2023

Så påverkas framkomligheten

Under byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet. Framkomligheten kommer att påverkas främst för bilister då det kan bli aktuellt med enkelriktning alternativ signalreglering under byggtiden. 

 

Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN