Visualisering över hus Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation Visualisering på hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Nu är det dags att bygga upp Kungsgatan! Planen är att omvandla gågatan till en tydlig park- och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: projektering och planering pågår

Om projektet


Bakgrund

Varje år besöks Kungsgatan av ungefär 2 miljoner människor! Gågatan är ett av stadskärnans viktigaste stråk, för handel, kultur, restaurang- och cafébesök. För att locka fler människor till centrum, få dom att trivas riktigt bra och gynna det lokala näringslivet behöver vi satsa lite extra på Kungsgatan - för att den ska bli den praktfulla gatan som den faktiskt ska vara, mitt i centrala Trollhättan. 

Målbild för ombyggnationen

Kungsgatan ska bli en park- och paradgata som får dig att vilja stanna. Gatan anpassas för att passa flera olika målgrupper där lek, sociala mötesplatser och grönska ges stort utrymme. Höj- och sänkbara pollare installeras för att förhindra obehörig trafik samt för att skapa en gata där gång och cykeltrafik prioriteras.


 

 

Mer om Kungsgatans utveckling


Plats för möten

Kungsgatan är en plats för möten mellan människor. Det blir gott om sittplatser i olika former som anpassas för olika målgrupper.

Plats för lek

Lek är ett självklart inslag på Kungsgatan. Efter ombyggnationen får leken ännu mer utrymme.

Plats för grönska

440 kvadratmeter ny grönska på Kungsgatan! Det blir i form av planteringar – som hjälper oss att ta hand om dagvatten på effektivt och smart sätt och gynnar den biologiska mångfalden.

Plats för dig som går och cyklar

På Kungsgatans gågata är det gående och cyklister som ska ha mest plats och kunna ta sig fram tryggt och säkert. Säkerhetspollare installeras för att minska biltrafik på gatan. Dessutom 300 nya, fräscha cykelställ.

En trygg plats

Belysning är en viktig del för att skapa trygghet. Kungsgatan får 190 belysningspunkter efter ombyggnationen. Lysande!

Föryngring av allén

Besiktningar som genomförts på allén längs Kungsgatan visar på skador i krona och stam men också i rotsystemet på merparten av de befintliga lindarna.Målet är en livskraftig och trygg allé från Föreningsgatan till och med Garvaregatan. Allén föryngras och glesas ut på samma sätt som vid Drottningtorget. Det blir också, på samma sätt som vid torget, en blandallé där två trädsorter skapar resistens mot eventuella sjukdomar  

Kungsgatans golv

På Kungsgatan läggs betongmarkplattor i olika nyanser och storlekar för att skapa en levande yta. Det är likadana markplattor som idag finns på Drottningtorget. Det innebär att Kungsgatan och torget vävs samman på ett ännu tydligare sätt. Trollhättans Walk of Fame som idag finns på Storgatan flyttas till Kungsgatan där den bättre hör hemma, i närheten av biograf och Film i Västs huvudkontor på Drottningtorget.


 

 

Genomförande


  • Planering/projektering: påbörjades 2019 och pågår fram till hösten 2022
  • Arbete på plats: sker etappvis från hösten 2022 till 2024
  • Klart: arbetet med Kungsgatan beräknas vara klart sommaren 2024
  • Budget: förslag 35 miljoner (beslutas hösten 2022)

Etapp 1, 2022-2023

  • Trollhättan Energi
  • Allén tas ned

Etapp 2, 2023-2024

  • Fortsättning

Etapp 3, 2023-2025

  • Fortsättning

 

Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN