Entrén till Folkets Park i Trollhättan med planteringar i förgrunden

Stadsparken växer fram - åtgärder i Lunnen

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021 och under 2022 startar etapp 2 med fokus på Lunnen och att binda ihop områdena.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Tillgängligheten till Lunnen kan påverkas i olika perioder under arbetets gång.

Om projektet

 
 

Bakgrund

I takt med att Trollhättan växer och utvecklas måste vi ta hand om de gröna oaserna, historiska värdena och mötesplatserna som finns. När den nya stadsdelen Vårvik tar form på västra sidan av älven och med Stridsbergsbron som byggs för framtidens resande blir Folkets Park och Lunnen en ännu viktigare plats och en självklar koppling till centrum. En ny stadsdel och en ny bro skapar nya rörelsemönster och då behöver även intilliggande platser ses över och utvecklas för att främja hälsa och välmående i vardagen. 

Målet med ombyggnationen

Att slå ihop Lunnen och Folkets Park och bygga en stadspark skapar förutsättningar för nya gång- och cykelstråk och fler och bättre mötesplatser. Stadsparken blir ett nytt grönt vardagsrum, en viktig plats för social samvaro där människor kan umgås, koppla av, leka eller gå på kulturevenemang.

 

Mer om stadsparkens utveckling


Folkets Park (klart)

Utemiljön

 • Sanering av förorenade ytor i Folkets Park.
 • Renovering och upprustning av Folkets Park

Byggnader

 • Bevara och återskapa byggnadernas tidigare prakt och prägel. Pergolan vid Parkhallen mot Lunnen tas bort för att öppna upp och binda ihop Folkets Park och Lunnen. 
 • Parkhallen renoveras invändigt för att fortsatt kunna möta behoven av dans, fest, musik och möten.

Lunnen (pågående)

 • Grönska skall gallras ur och förstärkas
 • Ny belysning i parken
 • Förbättra vägar och koppla samman med gång- och cykelväg för Stridsbergsbron samt Kanalstigen
 • Ny lek och generationsyta
 • Ett nytt staket sätts upp runt den nya stadsparken
 • Dammen och bäcken renoveras
 • Arboretumet byggs ut
 • Ny äventyrsgolf ska byggas
 

Process

 
 

Etapp 1 - Folkets Park

Det här har vi gjort

 • Rustat upp och restaurerat byggnader
 • Utvecklat utemiljöerna
 • Byggt staket runt parken
 • Invigningen var 14 maj
 

Etapp 2 - Lunnen

Det här har vi gjort

Det här gör vi just nu

 • Ny lek- och generationsyta ska byggas
  • Temalekplats: tivoli
 • Förbättra och förstärka stråk och vägar genom parken 
 • Nya sittplatser
 • Ny belysning i parken
 • Vi återplanterar 1000 växter som är anpassade för att gynna pollinatörer, som en del i att stärka den biologiska mångfalden
 • Vi fyller dammen
 • Vi bygger en äventyrsgolf med Trollhätte-tema

Tivolilekplatsen_visualisering_webb.jpg

Visualisering över den nya temalekplatsen i Lunnen. Lekplatsen byggs på samma plats där den tidigare lekplatsen låg. 

Äventyrsgolf_visualisering_webb.jpg

Visualisering över den nya äventyrsgolfen med Trollhätte-tema. Den gamla bangolfbanan tas bort och den nya byggs inåt parken, intill bäcken i anslutning till den byggnad som tidigare var en förskola. 

Det här händer framöver

 • Allt ska vara klart sommaren 2023
 
 

Projektet är en del av

 

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder. Allt sammanlänkat av en ny bro över älven – Stridsbergsbron – som tar alla Trollhättebor lite närmare varandra.

Stridsbergsbron

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN